Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

СПИСЪК
НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА
ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.401, АЛ.1 ОТ ЗСВ,
ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- ВАРНА
ЗА 2020г.

 

Списък на ескпертите (вещи лица) от БНТЛ (Базова научно-техническа лаборатория) при ОД МВР гр. Варна, извършващи следните видове криминалистически експертизи: дактилоскопни, трасологични, балистични, съдебно-почеркови и техническо изследване на документи и парични знаци

1. Ангел Николаев Ангелов – експерт, висше образование
2. Андрей Христов Стоянов – експерт, висше образование
3. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование.
4. Даниел Василев Йорданов – експерт, висше образование
5. Димитър Иванов Димитров – експерт, висше образование
6. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование
7. Златина Желева Димитрова – експерт, висше образование
8. Красимир Димитров Панчев – експерт, висше образование
9. Митко Желев Великов – експерт, висше образование
10. Недялко Атанасов Кателиев – експерт, висше образование
11. Николай Георгиев Николов – експерт, висше образование
12. Николай Димитрв Иванов – експерт, висше образование
13. Славчо Захариев Славов – експерт, висше образование
14. Стилиан Цанев Димитров – експерт, висше образование
15. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование
16. Тодор Иванов Илиев – експерт, висше образование.
17. Филип Николаев Филев – експерт, висше образование
18. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование

 

Съдебно-биологични и физикохимични експертизи

1. Владимир Костадинов Василев – експерт, висше образование
2. Димитър Михайлов Михайлов – експерт, висше образование
3. Елеонора Иванова Георгиева – експерт, висше образование
4. Йордан Панайотов Йорданов – гл.инспектор, висше образование
5. Цветанка Йорданова Галева – експерт, висше образование

Видео-технически и лицево-идентификационни експертизи

1. Галин Господинов Желев – експерт, висше образование;
2. Николай Димитров Иванов – експерт, висше образование;
3. Стоян Бяндов Стоянов – висше образование.

 

*Посочените експерти притежават:

    • Удостоверение за правоспособност за правото да звършват посочените експертизи.
    • Разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "СЕКРЕТНО"

 


ЕКСПЕРТИ ПРИ РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ – ВАРНА

1. Вангел Николов Вангелов – криминалистически, дактилоскопни, почеркови, тех. изследване на документи, трасологични и трасологични следи от МПС балистични експертизи, видео-технически и лицева идентификация – допуск ниво „Строго секретно”;
2. Галин Петков Петков – дактилоскопни и трасологични експертизи; оценител на машини и съоръжения и движимо имущество – ниво на достъп „Секретно”.
3. Невена Петрова Кудева – дактилоскопни и трасологични – ниво на достъп „Поверително“;
4. Стоян Николаев Атанасов – дактилоскопни, трасологични и почеркови – допуск ниво „Поверително“;


 

1. Клас "Криминалистични експертизи"

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства.

1. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
2. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
3. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
4. Борис Димитров Борисов – графолог.
5. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
6. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
7. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
8. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи;
9. Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи;
10. Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
11. Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства;
12. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
13. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
14. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;
15. Юрий Сотиров Милев – техническо изследване на документи, съдебно-графически експертизи и експертиза на писмената реч;

1.2. Трасологични експертизи.

16. Атанас Марков Михайлов –почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
17. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
18. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
19. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
20. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
21. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи;
22. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
23. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;

 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

24. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
25. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
26. Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика;
27. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
28. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;

1.4. Дактилоскопни експертизи.

29. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
30. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
31. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи – стаж – 13 г.;
32. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
33. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

34. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
35. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
36. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;


 2. Клас "Съдебномедицински експертизи".

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части.

37. Благовеста Димитрова Стефанова – специалист по съдебна медицина;
38. Виктор Николаев Стефанов – специалист по съдебна медицина;
39. Вилиям Викторов Доков – специалист по съдебна медицина;
40. Деян Ангелов Демиров – специалист по съдебна медицина;
41. Диана Гочева Господинова – съдебномедицински експертизи и деонтология;
42. Димитър Иванов Ганчев – специалист по съдебна медицина;
43. Добринка Демирева Радойнова – специалист по съдебна медицина и деонтология;
44. Сийка Койчева Михова-Илчева – специалист по съдебна медицина;

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица.

45. Добрин Любомиров Калчев – кардиолог;
46. Пламена Красимирова Иванова-Срур – д-р дентална медицина;

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека.

47. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек;
48. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход.

49. Борис Петров Шахов – съдебномедицинска експертиза за установяване на родителски произход и за индетификация на човек;
50. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;


 3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние".
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

51. Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия;
52. Гергана Петрова Момова;
53. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
54. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
55. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;
56. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
57. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
58. Светлин Върбанов Върбанов – съдебна психиатрия;
59. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
60. Христо Добрев Бояджиев;

3.2. Съдебно-психологична експертиза.

61. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
62. Венета Диянова Иванова – психолог, психотерапевт;
63. Далия Борисова Пискулийска – клиничен психолог;
64. Димитър Кръстев Горчев – приложна психология;
65. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
66. Мария Иванова Дечева – психолог;
67. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
68. Мира Мирославова Цветанова – Георгиева – обща психология и психодиагностика;
69. Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи;
70. Наташа Иванова Станева – клиничен психолог;
71. Нели Костадинова Михайлова – клиничен психолог;
72. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
73. Снежанка Борисова Димитрова – приложна психология;
74. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
75. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

76. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
77. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
78. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
79. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
80. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
81. Христо Добрев Бояджиев;

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

82. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
83. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
84. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
85. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;


 

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи".
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

86. Адреана Георгиева Пенава – счетоводство и контрол;
87. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
88. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
89. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
90. Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи;
91. Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
92. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
93. Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
94. Ани Божидарова Ванева – финансово счетоводни експертизи и данъчно облагане;
95. Антоанета Пенчева Студенкова – Чанева – специалист счетоводство и контрол;
96. Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
97. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
98. Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“;
99. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
100. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
101. Бистра Светлозарова Николова – Д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
102. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
103. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
104. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
105. Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
106. Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
107. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
108. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
109. Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи;
110. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
111. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
112. Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
113. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
114. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
115. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
116. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
117. Галина Димчева Димитрова – експерт счетоводител, регистриран одитор;
118. Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
119. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
120. Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;
121. Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
122. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
123. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
124. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
125. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
126. Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
127. Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор;
128. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
129. Даринка Калоянова Павлова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
130. Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
131. Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност Счетоводство и контрол;
132. Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
133. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
134. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
135. Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
136. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
137. Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
138. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
139. Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
140. Екатерина Георгиева Петрова – специалист „Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията;
141. Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
142. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
143. Емилия Николова Стойнова–Дикова – счетоводство и контрол;
144. Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
145. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
146. Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол“;
147. Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол;
148. Зорница Емилова Димитрова – финансово счетоводни експертизи;
149. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
150. Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
151. Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
152. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
153. Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;
154. Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
155. Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
156. Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
157. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
158. Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
159. Катя Борисова Петкова – организация на производството и управление в строителството, икономист счетоводител;
160. Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело;
161. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
162. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
163. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
164. Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
165. Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
166. Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
167. Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
168. Красимира Тонева Крумова – счетоводство и контрол
169. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
170. Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи;
171. Кристина Красимирова Върбанова – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ;
172. Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи;
173. Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
174. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
175. Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
176. Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт;
177. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
178. Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”;
179. Мария Георгиева Желева – счетоводство и контрол;
180. Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
181. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
182. Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор;
183. Миглена Венкова Радкова – финсово-счетоводни и данъчни експертизи;
184. Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
185. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
186. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
187. Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения;
188. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
189. Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност“;
190. Недялка Александрова Александрова – счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност;
191. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи;
192. Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
193. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
194. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
195. Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
196. Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител;
197. Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции“;
198. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
199. Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
200. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
201. Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво „Секретно”;
202. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
203. Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
204. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
205. Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт счетоводител;
206. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
207. Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
208. Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
209. Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел Кредитиране;
210. Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи;
211. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
212. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
213. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
214. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
215. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
216. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
217. Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси;
218. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
219. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
220. Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“;
221. Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
222. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
223. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
224. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
225. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
226. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
227. Стоян Вълков Вълков – счетоводство и контрол;
228. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
229. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
230. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
231. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
232. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;
233. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
234. Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт счетоводител;
235. Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно счетоводни и финансови експертизи;
236. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
237. Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
238. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
239. Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт;
240. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;
241. Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
242. Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
243. Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
244. Яна Данчева Василева – счетоводство и контрол;

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

245. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
246. Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;
247. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
248. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
249. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
250. Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
251. Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
252. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
253. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
254. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
255. Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
256. Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
257. Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити;
258. Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт;
259. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
260. Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
261. Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
262. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
263. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
264. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
265. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
266. Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
267. Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
268. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
269. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
270. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
271. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
272. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
273. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
274. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
275. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
276. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
277. Гергана Стоянова Колева – икономист;
278. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
279. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
280. Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
281. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
282. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
283. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
284. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
285. Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
286. Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
287. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
288. Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
289. Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
290. Донка Асенова Димитрова – експерти икономист - счетоводител допуск ниво „Секретно”;
291. Донка Димова Михайлова – икономист–счетоводител;
292. Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав;
293. Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
294. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
295. Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
296. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
297. Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол;
298. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
299. Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
300. Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
301. Ивиана Димитрова Рачева – икономист – счетоводител;
302. Иво Ангелов Костов – експерт – икономист по строителството;
303. Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
304. Йордан Ганев Стоянов – икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;
305. Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
306. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
307. Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
308. Клавдия Цветанова Тодорова – икономист, данъчен експерт;
309. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
310. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
311. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
312. Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
313. Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
314. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
315. Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
316. Лиляна Русева Трифонова – икономист-счетоводител;
317. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
318. Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
319. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
320. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
321. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
322. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
323. Мирослава Петрова Иванова – икономика и финанси;
324. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
325. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
326. Николай Славов Николов – съдебно-финансово икономически експертизи и банково дело;
327. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
328. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
329. Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
330. Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
331. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
332. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
333. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
334. Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
335. Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
336. Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
337. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
338. Ралица Атанасова Славова – икономист;
339. Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
340. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
341. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
342. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
343. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
344. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
345. Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
346. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
347. Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси;
348. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
349. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
350. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
351. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
352. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
353. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
354. Стефана Миткова Венкова – банково дело и финанси;
355. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
356. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
357. Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
358. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
359. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
360. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
361. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
362. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
363. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
364. Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
365. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
366. Христоско Иванов Богданов – икономист–счетоводител;
367. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;
368. Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
369. Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
370. Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
371. Янка Върбанова Лозанова – икономист–счетоводител;

4.3. Съдебно-стокова експертиза.

372. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
373. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
374. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
375. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
376. Димитър Георгиев Димитров – съдебно стокови експертизи;
377. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
378. Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
379. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
380. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
381. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
382. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
383. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството;
384. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
385. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
386. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
387. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
388. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
389. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
390. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
391. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
392. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
393. Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стокови експертизи;
394. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;

 


 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи".
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

395. Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения;
396. Биляна Антимова Якова – машинен инженер;
397. Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения;
398. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
399. Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини;
400. Велико Желев Дачев – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове;
401. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
402. Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
403. Георги Тодоров Вълчев – съдебно инженеро–технически експертизи; инженер коробоводене и електротехника;
404. Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт; съдебно-инженерни-технически експертизи;
405. Даниела Иванова Мантарова – механична технология на дървесината, мебелно производство;
406. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
407. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
408. Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
409. Димитър Михайлов Димитров – специалист автоматика и системи за управление;
410. Димитър Петров Попов – специалист корабни машини и механизми, спомагателни системи и производствени аварии;
411. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
412. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
413. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
414. Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;
415. Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми;
416. Иванка Костадинова Казакова - инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
417. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
418. Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – Ниво на достъп до КИ „Поверително”;
419. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
420. Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;
421. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
422. Любомир Митев Марков – машинен инженер, металообработващи машини;
423. Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно–транспортни средства;
424. Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП;
425. Мирослав Делчев Сталев – съдебно инженеро-технически експертизи;
426. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
427. Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
428. Михаил Николов Серафимов – специалист двигатели с вътрешно горене;
429. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
430. Петко Трифонов Петков – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи;
431. Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
432. Петър Йорданов Станев – специалист морски свръзки, радио и телевизионна техника и информатика;
433. Пламен Петков Маринов – специалист специалист Технология на машиностроенето и металите; (машини, съоръжения, производствено оборудване, метални конструкции, ферми, тръби, резервоари, решетки, щори, врати, полуавтоматично заваряване, защитна среда, изделия за бита, електрически машини, апарати и защити, битови електроуреди – производство, експлоатация и ремонт); удостоверение за достъп до КИ ниво „секретно“, валидно до 02.10.2020г.;
434. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
435. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;
436. Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини;
437. Радостин Димитров Димитров – специалист двигатели с вътрешно горене;
438. Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
439. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
440. Спартак Добрев Джуров – съдебно-инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
441. Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП;
442. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
443. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
444. Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
445. Тома Михайлов Томов – корабоводене;
446. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
447. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;

5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

448. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
449. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
450. Асен Петров Колев – автотехнически експертизи;
451. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
452. Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи;
453. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
454. Венцислав Душков Павлов – специалист изчислителна техника и автотехнически експертизи;
455. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
456. Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
457. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
458. Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
459. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
460. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
461. Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи;
462. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
463. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
464. Кирил Вичев Ангелов – авто експерт, транспортна техника и технологии;
465. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
466. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
467. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
468. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
469. Мартин Тодоров Петров – транспортна техника и технологии, авто инструктор;
470. Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП;
471. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
472. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
473. Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП;
474. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
475. Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация);
476. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

477. Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП;

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

478. Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио и видео системи, медицинска техника и компютърни системи и мрежи;
479. Венцислав Душков Павлов – специалист изчислителна техника и автотехнически експертизи;
480. Виктор Георгиев Златанов – съдебно-инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
481. Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи;
482. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
483. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно – техническа експертиза;
484. Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи;
485. Иван Милчев Попжелев – съдебно компютърно-технически експертизи;
486. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
487. Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии;
488. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
489. Недко Георгиев Станев – съдебна компютърна-техническа експертиза;
490. Николай Мирчев Райчев – д-р научно направление компютърни системи и мрежи, информатика и компютърни науки, софтуерно инженерство;
491. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
492. Петър Богомилов Петров – съдебно компютърно – технически експертизи;
493. Петър Йорданов Станев – специалист морски свръзки, радио и телевизионна техника и информатика;
494. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
495. Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи и технологии;
496. Станимир Йорданов Василев – инженер радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник;
497. Станислав Петров Антонов – инженер радио и телевизионна техника /военен инженер – радиолокация/;
498. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
499. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 26.01.2020 г./;
500. Стилиян Ангелов Кърджилов – инженер комуникационна техника и технологии;

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

501. Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданско строителство”;
502. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
503. Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
504. Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ;
505. Анна Димитрова Демирева – архитект;
506. Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия;
507. Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
508. Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
509. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
510. Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
511. Васко Георгиев Симеонов – архитект;
512. Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”;
513. Васил Димитров Власковски – геодезист;
514. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
515. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
516. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
517. Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
518. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
519. Веселина Русева Русева – геодезист;
520. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство;
521. Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
522. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; пожарна безопасност и защита на населението допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
523. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
524. Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи;
525. Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
526. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
527. Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
528. Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
529. Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер конструктор;
530. Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
531. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
532. Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография;
533. Димитър Кирчев Димитров – геодезист;
534. Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
535. Димитър Славов Славов – строителство на сгради и съоръжения;
536. Диян Иванов Василев – инженер-геодезист;
537. Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
538. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
539. Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза; геодезист;
540. Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство;
541. Живко Маринов Коев – геодезист;
542. Живко Русев Железов – архитект;
543. Живко Петков Хърватов – инженеро-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертизи; електротехнически експертизи;
544. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
545. Златина Желязкова Данаилова – архитектура и строителство, ел.обзавеждане на промишлени предприятия;
546. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
547. Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
548. Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура;
549. Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма „Регионално развитие” ОПРР;
550. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
551. Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
552. Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство;
553. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
554. Йоло Димитров Йолов – геодезия, фотограметрия и картография;
555. Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
556. Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
557. Катя Борисова Петкова – организация на производството и управление в строителството, икономист счетоводител;
558. Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
559. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
560. Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации;
561. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
562. Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
563. Марин Данчев Сотиров – строителен инженер – водоснабдяване и канализация;
564. Мария Георгиева Павлова–Самсарова – специалност “строителство” /ниско и високо строителство/;
565. Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
566. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
567. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
568. Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
569. Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВИК;
570. Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, В и К строително – технически експертизи;
571. Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник;
572. Надя Стаматова Стаматова – архитект;
573. Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението;
574. Николай Жеков Христов – архитект-проектант;
575. Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
576. Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
577. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
578. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
579. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; технически контрол по част „конструктивна”, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;;
580. Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
581. Пламен Стефанов Колчев – архитект;
582. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
583. Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, архитектура;
584. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
585. Ростислав Живков Златев – маркшайдерство и геодезия;
586. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
587. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
588. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
589. Светослав Йорданов Добрев – специалност Строителство на сгради и съоръжения;
590. Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
591. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
592. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
593. Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
594. Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; Ниво „Поверително“ /до 02.09.2019 г./;
595. Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
596. Стефан Дамянов Караиванов – инженер-проектант ВиК;
597. Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер-промишлено и гражданско строителство;
598. Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
599. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
600. Татяна Стоянова Василева – съдебно инженерно-техническа експертиза;
601. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
602. Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
603. Тодор Илиев Даскалов – специалист по маркшайдерство, геодезия, минно дело, взривни и пробивни работи;
604. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
605. Тотка Иванова Чомакова-Пенева – геодезия;
606. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
607. Цветанка Начева Николова – земеустройство, геодезия, картография и кадастър;
608. Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
609. Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
610. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

611. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
612. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
613. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
614. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; пожарна безопасност и защита на населението допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
615. инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи;
616. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
617. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;

5.7. Съдебно-енергийна експертиза.

618. Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане;
619. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
620. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. Енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
621. Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати – електроинженер;
622. Валери Милчев Василков – специалист по електроснабдяване и обзавеждане;
623. Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане;
624. Димитричка Драганова Димова – електроинженер;
625. Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер;
626. Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност;
627. Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ /средство за търговско измерване – електромери/ и ел. съоръжения;
628. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
629. Живко Димитров Жеков – електроенергетик – специалист по ниско, средно и високо напрежение;
630. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
631. Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници /стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление/, пасивни и активни сгради, „зелени” покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми „Развитие на селските райони ПРСР и „Регионално развитие” ОПРР;
632. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
633. Кирил Димитров Малеев – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност;
634. Кичка Тодорова Кателиева /Станева/ - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
635. Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия;
636. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
637. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
638. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
639. Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант;
640. Онник Филипов Пилибосян – електроинженер;
641. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
642. Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност;
643. Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част Електрическа; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда);
644. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
645. Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане;
646. Явор Желязков Ненчев – електроинженер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи;
647. Янчо Михалев Ненков – електроинженер;

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

648. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
649. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
650. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
651. Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
652. Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
653. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
654. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
655. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
656. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;
657. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
658. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 26.01.2020 г./;

 


6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза.

659. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

660. Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
661. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
662. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.

663. Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна биология, експертизи за: установяване на родителския произход; идентификация на човека; експертиза по писмени данни; молекулярно- идентична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително ГМО, с молекуляно-генетични методи;
664. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.
6.5. Съдебно-екологична експертиза.

665. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;
666. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;


7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия".
7.1. Съдебно-химическа експертиза.

667. Лазко Андреев Жарданов – инж. Технолог – специалист в изграждането на системи за управление и безопасност във фирмите от хранително-вкусовата промишленост и техните доставчици;
668. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;
669. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;
670. Цветанка Методиева Станчева – инженер химик;

7.2. Съдебно-физическа експертиза.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертизa.


 

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи".
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


671. Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
672. Златина Христова Димова – Саманлиева – съдебно ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
673. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
674. Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

675. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
676. Мариана Недкова Иванова – агро инженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
677. Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнена, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика;
678. Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения;

 


9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи".

679. Илко Иванов Бърдаров – съдебно-изкуствоведски експертизи;
680. Константин Георгиев Угринов – специалист по консервация и реставрация на културни ценности: произведения на изящните и приложни изкуства, археологически, писмени и книжовни, етнографски и др.


 

10. Клас "Оценителни експертизи".
10.1. Оценка на недвижими имоти.

681. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
682. Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
683. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
684. Анчо Василев Лазаров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
685. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
686. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
687. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
688. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
689. Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
690. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
691. Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт;
692. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
693. Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
694. Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
695. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
696. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
697. Веселин Василев Куванджиев – строително- техническа експертиза;
698. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
699. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
700. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
701. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
702. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
703. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
704. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
705. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
706. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
707. Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти;
708. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
709. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
710. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
711. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
712. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
713. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
714. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
715. Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
716. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
717. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
718. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
719. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
720. Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
721. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
722. Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;
723. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
724. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
725. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
726. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
727. Кортезия Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
728. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
729. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
730. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
731. Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
732. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
733. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
734. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
735. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
736. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
737. Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
738. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
739. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
740. Милена Костова Спасова – оценител на недвижими имоти;
741. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
742. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
743. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
744. Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
745. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
746. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
747. Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
748. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
749. Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
750. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
751. Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
752. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
753. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
754. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
755. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
756. Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
757. Петранка Койчева Маринова – лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
758. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
759. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
760. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
761. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения;
762. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
763. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
764. Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
765. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
766. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
767. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
768. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
769. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
770. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
771. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
772. Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
773. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
774. Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
775. Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
776. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
777. Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
778. Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
779. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
780. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
781. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
782. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
783. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

10.2. Оценка на недвижими културни ценности.

784. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на - недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;

10.3. Оценка на машини и съоръжения.

785. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
786. Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения;
787. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
788. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
789. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
790. Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения;
791. Валентин Господинов Иванов – оценител машини и съоръжения;
792. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
793. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
794. Виолета Стефанова Николова – лицензиран оценител на машини и съоръжения;
795. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
796. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
797. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
798. Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
799. Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
800. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
801. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
802. Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
803. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
804. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
805. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
806. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
807. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
808. Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
809. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
810. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
811. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
812. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
813. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
814. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
815. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
816. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
817. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
818. Николинка Николова Димова – експерт оценител на машини и съоръжения;
819. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
820. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
821. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
822. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
823. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения;
824. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
825. Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
826. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
827. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;

10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.

828. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
829. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
830. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
831. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания.

832. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
833. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
834. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
835. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
836. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
837. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
838. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
839. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
840. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
841. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
842. Пламен Благов Илиев – оценка на недвижими имоти, оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, оценка машини и съоръжения;
843. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
844. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
845. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
846. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
847. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;

10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции.
10.7. Оценка на други активи, включително произведения на изкуството, които не са движими културни ценности.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

848. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
849. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
850. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
851. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
852. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
853. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
854. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
855. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
856. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
857. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
858. Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
859. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
860. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
861. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
862. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
863. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
864. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
865. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
866. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
867. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
868. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
869. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
870. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
871. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
872. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
873. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
874. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
875. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
876. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
877. Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
878. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
879. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
880. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
881. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
882. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
883. Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
884. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
885. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
886. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
887. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
888. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
889. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
890. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
891. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
892. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии.

893. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
894. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
895. Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
896. Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения;
897. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
898. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;


 

11. Клас "Други съдебни експертизи".

899. Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане;
900. Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
901. Ангел Георгиев Атанасов – разследване на инциденти в областта на: морския транспорт, управление на корабния трафик и пилотаж; Безопасност и охрана на труда в морския транспорт и пристанищната дейност; опазване и охрана на морската среда и др;
902. Ангел Йорданов Ралчев – специалист Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки;
903. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
904. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
905. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
906. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
907. Бистра Светлозарова Николова – д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
908. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
909. Боряна Енчева Георгиева – ТРЗ и човешки ресурси;
910. Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд;
911. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
912. Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации;
913. Васил Николаев Попов – специалист корабостроител - проектиране и строене на малки кораби и яхти;
914. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
915. Веселин Запрянов Запрянов – специалист корабни енергетични машини и механизми – експлоатация и ремонт;
916. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
917. Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
918. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
919. Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
920. Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти в т.ч. в управление на Министерството на отбраната;
921. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
922. Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти;
923. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
924. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми; Ниво на достъп до КИ;
925. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството;
926. Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
927. Димитър Георгиев Георгиев – инженер корабни енергетични машини и механизми;
928. Димитър Георгиев Димитров – корабоводене, експлоатация и ремонт на корабна техника и съдебно стокови експертизи;
929. Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството;
930. Евгени Евгениев Григоров – магистър фармацевт;
931. Екатерина Андреева Христова – Жекова – икономист-информатик, експерт информационно осигуряване в областта на здравеопазването;
932. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
933. Емилия Валентинова Иларионова – строителен техник – ”Строителство и архитектура”;
934. Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
935. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
936. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
937. Иванка Костадинова Казакова - инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
938. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
939. Ирена Костадинова Семова-Дечева – ТРЗ и човешки ресурси;
940. Ирина Христова Добрева – специалист Приложна психология;
941. Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – Ниво на достъп до КИ „Поверително”;
942. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
943. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
944. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
945. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
946. Красимир Руменов Кузманов – безопасни условия на труд при извършване на СМР и при други дейности;
947. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
948. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
949. Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика обслужване на борда на самолетите;
950. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
951. Магдалена Антонова Парчева – специалист Администрация и управление, Индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми;
952. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
953. Мариана Живкова Йорданова – Магистър по педагогика, бакалавър по специалност “Здравни грижи”;
954. Марийка Димитрова Георгиева – специалист горско стопанство и опазване на околната среда;
955. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог;
956. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
957. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
958. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
959. Мая Иванова Кичева – специалност биохимия и клинична химия, молекулярна и функционална биология, СМЕ за установяване на родителския произход, СМЕ за идентификация на човека, СМЕ по писмени данни, съдебно-химическа експертиза /определяне и количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и други биологични проби и обекти/, молекулярна генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне, състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, вкл. Генно-модифицирани организми с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи същите;
960. Мая Любенова Златева – социален психолог и графолог;
961. Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП;
962. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
963. Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
964. Наташа Генова Иванова – лекар специалист по трудова медицина;
965. Недко Ангелов Ангелов – лицензиран оценител на регионално развитие, жилищна политика и строителство, хидроинженер-водостроител;
966. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
967. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
968. Нено Белчев Белчев – професионален художник;
969. Николай Гинчев Тюфекчиев – специалист молекулярна биология, ДНК анализи;
970. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
971. Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки;
972. Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели;
973. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
974. Нина Юриева Стоилова – инструктор за обучение на водачи за всички видове МПС;
975. Петко Трифонов Петков – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи;
976. Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
977. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
978. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
979. Радослав Борисов Манчев – ортопед – травматолог;
980. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
981. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
982. Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината;
983. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
984. Светослав Калчев Калевски – неврохирург;
985. Свилен Стойчев Андонов – специалист вътрешни болести, нефрология, стопанско управление, здравен мениджмънт, оценител недвижими имоти; индустриална собственост, търговски марки, географски означения, промишлен дизайн, изобретения и полезни модели;
986. д-р Сена Генова Неделчева – лекар трудова медицина, специалист по трудова медицина и безопасност на труда;
987. Станислав Христов Славчев – акушер-гинеколог;
988. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
989. Стоян Димитров Николов – биоразнообразие, екология и консервация;
990. Стоян Колев Стоянов – мед. Експертизи по заболявания и травми на ушите, носа и гърлото – диагностика, лечение и прогноза от специалист по УНГ;
991. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;
992. Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.
993. Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
994. Христина Василева Божинова – Димитрова – лекар ординатор;
995. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;
996. Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
997. Юлияна Тодорова Къневска –Тодорова – приложна социална психология;
998. Янко Недев Янков – специалист „Корабни енергетични системи и механизми“; Корпуси на плавателни съдове и автомобили; Оценка на машини и съоръжения;