Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи".
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза.


675. Димитър Славов Петров – д-р по ветиринарна медицина;
676. Златина Христова Димова – Саманлиева – съдебно ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
677. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
678. Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза.

679. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
680. Мариана Недкова Иванова – агро инженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
681. Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнена, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика;
682. Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения; - починала /акт за смърт № 2014/08.102018г./

 

Необходими документи

Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна:

1. Лична карта – копие;
2. Заявление;
3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.