Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебна ветеринарномедицинска експертиза

Ветеринарни лекари

567. Златина Христова Димова – Саманлиева – съдебно ветеринарномедицински експертизи и съдебни селскостопански експертизи;
568. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
569. Светла Великова Георгиева – ветеринарен лекар;

Съдебно-агротехническа експертиза

570. Еленка Илиева Бешковска – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
571. Живка Иванова Иванова – специалист горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
572. Здравка Ангелова Дейкова – инженер горско стопанство и оценител на поземлени имоти в горски територии;
573. Мариана Недкова Иванова – агро инженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
574. Наталия Михова Стоянова – специалист управление на агробизнена, аграрна икономика, национална аграрна политика и регионална аграрна политика;
575. Петранка Михайлова Велчева – агроном, специалност Зеленчукопроизводство, трайни насаждения, растителна защита - заличена от 21.03.2019г.;
576. Цветанка Георгиева Цанева – агроном, лицензиран оценител на земеделски земи, оценител на горски насаждения;