Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

Лицензирани оценители на земеделски земи

582. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини и оборудване; икономист- счетоводител;
583. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
584. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
585. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насъждения; лицензиран оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селско стопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар; специалист – счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически експертизи по оценка на готова селскостопанска продукция; допуск ниво „Секретно”;
586. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
587. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
588. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустроител;
589. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
590. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
591. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
592. Дарина Русева Бобева-Илиева - икономист по строителството;
593. Десислава Стойчева Стоева – оценител на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
594. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството;
595. Димитричка Куртева Йорданова – оценител на частни земеделски земи, гори и имуществото;
596. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
597. Димитър Кирилов Димитров – инженер по горско стопанство, оценка на гори и земи от горския фонд, експертизи и консултации по лесовъдски дейности;
598. Димитър Йорданов Йорданов – счетоводство, оценител;
599. Димитър Пенчев Димитров – оценка на поземлени имоти в горски насаждения;
600. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
601. Донка Димова Михайлова – икономист – икономика на строителството;
602. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
603. Еленка Илиева Бешковска – агроном;
604. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
605. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт - автотехнически експертизи;
606. Живко Борисов Боев – инженер земеустройство, оценител на земеделски земи;
607. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
608. Йордан Иванов Вучков – геодезист;
609. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
610. Калина Василева Василева – строителен инженер;
611. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания; - починал на 31.01.2019г.
612. Лена Христова Тодорова – електроинженер;
613. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
614. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
615. Мариана Недкова Иванова – агроинженер, лицензиран оценител на земеделски земи;
616. Мариела Иванова Мачева – счетоводство;
617. Марин Михайлов Михайлов – икономист по промишлеността;
618. Миглена Райчева Иванова – оценител на недвижими имоти; земеделски земи и трайни насаждения;
619. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
620. Пенка Кирилова Жекова – дипломиран експерт – счетоводител;
621. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
622. Петранка Койчева Маринова - лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
623. Петранка Николова Иванова - оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
624. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
625. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
626. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на земеделски земи;
627. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог - заличена от 10.09.2019г.;
628. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
629. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
630. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; допуск ниво „Секретно”
631. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
632. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
633. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;
634. Цветанка Георгиева Цанева – агроном;
635. Цветанка Костадинова Димитрова – счетоводство;
636. Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;

Специалисти във връзка с оценка на непарични вноски по чл. 72 ТЗ и към фирмени отделения

637. Адриан Михайлов Велчев – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
638. Бисер Николов Атанасов – специалист във връзка с оценка на непарични вноски /АПОРТ/по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; лицензиран оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения;
639. Бойка Славейкова Могиларова – машинен инженер, лицензиран оценител на машини и съоръжения;
640. Веска Пенчева Янева – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72; лицензиран оценител на недвижими имоти;
641. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
642. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
643. Диана Добрева Велинова – специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
644. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
645. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
646. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания; - починал на 31.01.2019г.
647. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
648. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения;
649. Марин Михайлов Михайлов – икономика на промишлеността, лицензиран оценител на земеделски земи, машини и съоръжения;
650. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
651. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
652. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
653. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
654. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително–технически експертизи;
655. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро-строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
656. Цветана Георгиева Ангелова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения;

Лицензирани оценители на недвижими имоти

657. Адриан Михайлов Велчев – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини и оборудване; икономист-счетоводител;
658. Анахит Санасаровна Барсегян – оценка на недвижими имоти;
659. Ангел Лефтеров Ангелов – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
660. Атанас Неделчев Атанасов – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насъждения, цели предприятия и вземания;
661. Бисер Николов Атанасов – лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения; експерт – оценител на селскостопански машини, оборудване и прикачен инвентар; икономист – счетоводител – допуск ниво „Секретно”;
662. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
663. Богдан Крумов Тодоров – лицензиран оценител на недвижими имоти;
664. Бойка Славейкова Могиларова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
665. Боян Людмилов Балкански – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
666. Валентин Кирилов Тодоров – оценител на недвижими имоти, земеделски земи и търговски предприятия и вземания;
667. Валерий Иванов Обретенов – съдебно-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
668. Васил Иванов Станев – оценител на недвижими имоти;
669. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
670. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
671. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – инженер земеустройство;
672. Веска Пенчева Янева - строителен техник; лицензиран оценител на недвижими имоти;
673. Галинка Вълканова Георгиева - строителен техник;
674. Георги Димитров Карабахчиев – оценител на недвижими имоти; оценка на държавни имоти, наемни цени на държавни имоти; данъчни оценки на недвижими имоти;
675. Горанка Ангелова Савова – строителен техник; оценител на недвижими имоти;
676. Дарина Русева Бобева–Илиева – икономист по строителството, оценка на машини и съоръжения и цели държавни и общински предприятия;
677. Десислава Веселинова Димитрова – оценител на недвижими имоти;
678. Десислава Стойчева Стоева – лицензиран оценител на недвижими имоти.
679. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;

680. Деян Веселинов Дончев – оценител на недвижими имоти;

681. Диана Георгиева Пенева – икономист по строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
682. Димитър Александров Ганев – оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
683. Димитър Петров Христов – оценител на недвижими имоти; оценка на земеделски земи и трайни насаждения;
684. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
685. Донка Димова Михайлова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия, експерт оценител на машини и съоръжения - активи;
686. Дона Костова Сивкова – оценка на недвижими имоти, земеделски земи и на цели държавни и общински предприятия;
687. Евгения Кирилова Кирова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, активи – движимо имущество;
688. Евелин Кирилов Бачев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
689. Еленка Георгиева Лечева – строителен техник; оценка на недвижими имоти и непарични вноски по чл.72 ТЗ;
690. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
691. Живко Борисов Боев - инженер земеустройство;
692. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
693. Ивайло Кънев Иванов – оценител на недвижими имоти;
694. Иван Христов Йовчев – оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, електроинженер /радиотехника/; - заличен от 11.10.2019г.
695. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
696. Йордан Кирилов Алексиев – оценка на недвижими имоти и земеделски земи;
697. Йордан Иванов Вучков – строителен инженер – геодезист;
698. Калина Василева Василева – строителен инженер – технология и механизация на строителството, лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
699. Кирил Михалев Великов – оценител на недвижими имоти; дейности по кадастъра;
700. Кирил Георгиев Георгиев – машинен инженер, лицензиран оценител недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи, насаждения, на търговски предприятия и вземания; - починал на 31.01.2019г.
701. Кичка Тодорова Станева – електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
702. Кортезия Иванова Бончева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
703. Костадин Любомиров Михайлов – Оценител на недвижими имоти и строителство. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
704. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
705. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
706. Лъчезар Александров Алексиев – експертни оценки на недвижими имоти;
707. Людмил Иванов Велинов – оценител на машини и съоръжения, специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения, оценител на недвижими имоти;
708. Максим Николов Ставрев – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения, търговски предприятия; допуск до „секретно“, валидно до 11.05.2021г.
709. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
710. Мариана Иванова Иванова – оценител на недвижими имоти, финансово-икономически експертизи - заличена от 15.04.2019г.;
711. Мариана Михайлова Тороманова – строителен техник, независим оценител на недвижими имоти;
712. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
713. Марин Михайлов Михайлов – оценител на недвижими имоти;
714. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
715. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
716. Милка Йорданова Иванова – строителен техник;
717. Наталия Иванова Стефанова – оценител на недвижими имоти;
718. Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник;
719. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
720. Нели Тодорова Странджева – строителен техник, геодезия и картография, оценител на недвижими имоти;
721. Нелияна Иванова Иванова – лицензиран оценител на недвижими имоти;
722. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
723. Николай Стоянов Стоянов – оценител на недвижими имоти;
724. Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
725. Павел Ецков Щерев – лицензиран оценител на недвижими имоти;
726. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
727. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
728. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
729. Петко Стоянов Бойновски – оценител на недвижими имоти;
730. Петка Димитрова Христова – оценител на недвижими имоти и цели предприятия;
731. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;
732. Петранка Николова Иванова – оценител на недвижими имоти машини и съоръжения;
733. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
734. Петя Хараланова Добрева – оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения;
735. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
736. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
737. Ралица Стоянова Илиева – лицензиран оценител на недвижими имоти;
738. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
739. Румяна Иванова Чавдарова – оценител на недвижими имоти;
740. Румяна Пейчева Неделчева – оценител на недвижими имоти;
741. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
742. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог - заличена от 10.09.2019г.;
743. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро – строителни експертизи; оценител на недвижими имоти и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ;
744. Светлана Рускова Дафова – оценител на недвижими имоти;
745. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
746. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
747. Свилен Стойчев Андонов – оценител на недвижими имоти;
748. Стефан Иванов Капиннчев – недвижими имоти;
749. Стефка Георгиева Попова – оценител на недвижими имоти, земеделски земи; допуск ниво „Секретно”;
750. Стилиана Любчева Радева–Свракова – оценител на недвижими имоти;
751. Стоян Калчев Иванов – оценител на недвижими имоти;
752. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
753. Танислав Христов Онцов – строителен инженер;
754. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер;
755. Юлия Христова Попова – инженер земеустроител;