Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Педагози

756. Мариана Живкова Йорданова - Магистър по педагогика, бакалавър по специалност “Здравни грижи”;
757. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, зоотехнически експертизи, педагог;
758. Светла Михайлова Симеонова – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, педагог - заличена от 10.09.2019г.;

Специалисти по здравословни и безопасни условия на труда

759. Ангел Йорданов Ралчев – специалист Здравословни и безопасни условия на труд и трудови злополуки;
760. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
761. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
762. Валентин Стефанов Тонев – специалист безопасни условия на труд;
763. Николай Петков Андреев – специалист по здравословни и безопасни условия на труда и трудови злополуки;

Съдебни експерти, които не попадат в изброените класове и видове

764. Адреан Славчев Вълчев – специалист воден транспорт и експертизи по щети в морското застраховане;
765. Валентина Янчева Гочева – пъблик рилейшънс и реклама, бизнес комуникации;
766. Георги Атанасов Казаков – КМашини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
767. Георги Димитров Карабахчиев – експертизи относно актуването, управлението, разпореждането и ползването на държавни имоти в т.ч. в управление на Министерството на отбраната;
768. Дарина Колева Колева – експерт по окачествяване и оценяване на диаманти;
769. Евгени Евгениев Григоров – магистър фармацевт;
770. Екатерина Андреева Христова – Жекова – икономист-информатик, експерт информационно осигуряване в областта на здравеопазването;
771. Людмил Владимиров Стоянов – кетъринг логистика обслужване на борда на самолетите;
772. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
773. Нено Белчев Белчев – професионален художник;
774. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата;
775. Николай Тодоров Стоянов – специалист в областта на индустриалната собственост – марки, промишлен дизайн, патенти за изобретения и полезни модели;
776. Нина Юриева Стоилова – инструктор за обучение на водачи за всички видове МПС;
777. Русанка Иванова Неделчева – специалист по механична технология на дървесината;
778. Татяна Колева Аврамова – съдебно-психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ.