Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства.

1. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
2. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
3. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
4. Борис Димитров Борисов – графолог.
5. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
6. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
7. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
8. Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
9. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи;
10. Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи;
11. Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
12. Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства;
13. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
14. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
15. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;
16. Юрий Сотиров Милев – техническо изследване на документи, съдебно-графически експертизи и експертиза на писмената реч;

1.2. Трасологични експертизи.

17. Атанас Марков Михайлов –почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
18. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
19. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
20. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
21. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
22. Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
23. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи;
24. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
25. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;

 1.3. Съдебно-балистични експертизи.

26. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
27. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
28. Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
29. Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика;
30. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.
31. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;

1.4. Дактилоскопни експертизи.

32. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
33. Атанас Марков Михайлов – почеркови, технически експертизи на документи, трасилогически, дактилоскопни, балистични, портретни;
34. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи – стаж – 13 г.;
35. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
36. Филип Николаев Филев – специалист в областта на почерково и техническо изследване на документи, дактилоскопия, трасология и балистика, Разрешение за достъп до КИ №2138/25.04.2019 валидно до 24.04.2023г.

1.5. Биометрични криминалистични експертизи.

37. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
38. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;


39. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;

 

Необходими документи

Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна:

1. Лична карта – копие;
2. Заявление;
3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.