Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Криминалистични експертизи на писмени доказателства.
Трасалогични експертизи; Дактилоскопни експертизи; Съдебно-балистична експертиза; Биометрични криминалистични експертизи.

 

1. Андрей Димов Андреев – криминалистични експертизи на писмени доказателства, трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи;
2. Богдан Йорданов Богданов – специалист графология, трасология, балистика, технически изследвания на документи;
3. Борис Димитров Борисов – графолог.
4. Вангел Николов Вангелов – криминалистически експертизи – почеркови, техническо изследване на документи, трасологически и балистични;
5. Владимир Костадинов Василев – графология, трасология и техническо изследване на документи;
6. Емил Ангелов Атанасов – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистически;
7. Иван Пенчев Медарев – експерт криминалист;
8. Красимир Хараланов Минчев – експерт, висше образование, почеркови експертизи, изследване на документи, балистични, дактилоскопни, трасологични експертизи – стаж – 13 г.;
9. Николай Стефчев Ризов – криминалистически експертизи на писмени доказателства;
10. Никола Борисов Бъчваров – криминалист – графолог.
11. Росен Димитров Николов – проверка автентичността на документи, биометрия, пръстови отпечатъци и лицево разпознаване и автотехнически експертизи;
12. Ценко Маринов Цачев – криминалистически експертизи, почеркови, техн. изследване на документи, трасологически, балистични;
13. Христо Павлов Неделчев – специалист по оръжие, оръжейна техника, боеприпаси и балистика;
14. Юрий Сотиров Милев – техническо изследване на документи, съдебно-графически експертизи и експертиза на писмената реч;