Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние".
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза.

54. Анка Петрова Атанасова – специалист по обща и съдебна психиатрия;
55. Гергана Петрова Момова;
56. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
57. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
58. Милена Антонова Топалова – детски психиатър;
59. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
60. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
61. Светлин Върбанов Върбанов – съдебна психиатрия;
62. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
63. Христо Добрев Бояджиев;

3.2. Съдебно-психологична експертиза.

64. Александър Милчев Цолчовски – съдебно-психологически експертизи;
65. Венета Диянова Иванова – психолог, психотерапевт;
66. Далия Борисова Пискулийска – клиничен психолог;
67. Димитър Кръстев Горчев – приложна психология;
68. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
69. Мария Иванова Дечева – психолог;
70. Мая Велинова Рогашка – съдебно психологична експертиза;
71. Мира Мирославова Цветанова – Георгиева – обща психология и психодиагностика;
72. Митко Димов Славов – съдебно почеркови експертизи, графологически, експертно изследване на документи и произведения на изкуството, психологически експертизи;
73. Наташа Иванова Станева – клиничен психолог;
74. Нели Костадинова Михайлова – клиничен психолог;
75. Румяна Стоянова Георгиева – клиничен психолог;
76. Снежанка Борисова Димитрова – приложна психология;
77. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
78. Цветанка Атанасова Стоянова – специалист детски и трудов психолог;

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза

79. Калоян Павлов Куков – д-р по клинична психология, специалист клиничен психолог, д-р на психологическите науки, специалист съдебен невропсихолог; съдебно-психологични експертизи; съдебнопсихиатрични и психологични експертизи, съдебно-психологична експертиза по писмени данни; посмъртни съдебно-психологични експертизи, съдебно-психологични експертизи в детска и юношеска възраст; съдебно-психологични експертизи в късна възраст; съдебно-психологосексологични експертизи;
80. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
81. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
82. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
83. Татяна Колева Аврамова – специалист Психиатрия и Съдебна психиатрия; съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на медицински стандрти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;
84. Христо Добрев Бояджиев;

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

85. Костадинка Димитрова Крумова – психиатър, нарколог;
86. Росица Антонова Лефтерова – психиатър;
87. Румяна Василева Бояджиева – съдебна психиатрия;
88. Татяна Колева Аврамова – съдебно психиатрични експертизи, съдебно психолого-психиатрични експертизи, съдебни експертизи на психичното състояние по писмени данни, експертизи за прилагане на дедицински стандарти и диагностично-терапевтични алгоритми от изпълнителите на медицинска помощ;

Необходими документи

Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна:

1. Лична карта – копие;
2. Заявление;
3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.