Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи".
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

86. Адреана Георгиева Пенава – счетоводство и контрол;
87. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
88. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
89. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
90. Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи;
91. Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
92. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
93. Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
94. Ани Божидарова Ванева – финансово счетоводни експертизи и данъчно облагане;
95. Антоанета Пенчева Студенкова – Чанева – специалист счетоводство и контрол;
96. Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
97. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
98. Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“;
99. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
100. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
101. Бистра Светлозарова Николова – Д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
102. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
103. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
104. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
105. Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
106. Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
107. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
108. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
109. Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи;
110. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
111. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
112. Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
113. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
114. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
115. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
116. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
117. Галина Димчева Димитрова – експерт счетоводител, регистриран одитор;
118. Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
119. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
120. Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;
121. Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
122. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
123. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
124. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
125. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
126. Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
127. Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор;
128. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
129. Даринка Калоянова Павлова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
130. Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
131. Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност Счетоводство и контрол;
132. Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
133. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
134. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
135. Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
136. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
137. Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
138. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
139. Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
140. Екатерина Георгиева Петрова – специалист „Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията;
141. Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
142. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
143. Емилия Николова Стойнова–Дикова – счетоводство и контрол;
144. Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
145. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
146. Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол“;
147. Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол;
148. Зорница Емилова Димитрова – финансово счетоводни експертизи;
149. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
150. Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
151. Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
152. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
153. Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;
154. Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
155. Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
156. Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
157. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
158. Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
159. Катя Борисова Петкова – организация на производството и управление в строителството, икономист счетоводител;
160. Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело;
161. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
162. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
163. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
164. Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
165. Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
166. Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
167. Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
168. Красимира Тонева Крумова – счетоводство и контрол
169. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
170. Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи;
171. Кристина Красимирова Върбанова – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ;
172. Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи;
173. Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
174. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
175. Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
176. Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт;
177. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
178. Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”;
179. Мария Георгиева Желева – счетоводство и контрол;
180. Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
181. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
182. Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор;
183. Миглена Венкова Радкова – финсово-счетоводни и данъчни експертизи;
184. Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
185. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
186. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
187. Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения;
188. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
189. Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност“;
190. Недялка Александрова Александрова – счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност;
191. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи;
192. Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
193. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
194. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
195. Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
196. Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител;
197. Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции“;
198. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
199. Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
200. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
201. Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво „Секретно”;
202. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
203. Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
204. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
205. Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт счетоводител;
206. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
207. Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
208. Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
209. Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел Кредитиране;
210. Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи;
211. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
212. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
213. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
214. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
215. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
216. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
217. Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси;
218. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
219. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
220. Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“;
221. Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
222. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
223. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
224. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
225. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
226. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
227. Стоян Вълков Вълков – счетоводство и контрол;
228. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
229. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
230. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
231. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
232. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;
233. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
234. Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт счетоводител;
235. Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно счетоводни и финансови експертизи;
236. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
237. Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
238. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
239. Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт;
240. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;
241. Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
242. Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
243. Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
244. Яна Данчева Василева – счетоводство и контрол;

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

245. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
246. Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;
247. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
248. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
249. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
250. Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
251. Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
252. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
253. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
254. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
255. Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
256. Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
257. Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити;
258. Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт;
259. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
260. Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
261. Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
262. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
263. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
264. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
265. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
266. Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
267. Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
268. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
269. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
270. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
271. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
272. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
273. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
274. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
275. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
276. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
277. Гергана Стоянова Колева – икономист;
278. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
279. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
280. Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
281. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
282. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
283. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
284. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
285. Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
286. Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
287. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
288. Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
289. Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
290. Донка Асенова Димитрова – експерти икономист - счетоводител допуск ниво „Секретно”;
291. Донка Димова Михайлова – икономист–счетоводител;
292. Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав;
293. Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
294. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
295. Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
296. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
297. Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол;
298. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
299. Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
300. Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
301. Ивиана Димитрова Рачева – икономист – счетоводител;
302. Иво Ангелов Костов – експерт – икономист по строителството;
303. Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
304. Йордан Ганев Стоянов – икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;
305. Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
306. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
307. Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
308. Клавдия Цветанова Тодорова – икономист, данъчен експерт;
309. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
310. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
311. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
312. Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
313. Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
314. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
315. Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
316. Лиляна Русева Трифонова – икономист-счетоводител;
317. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
318. Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
319. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
320. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
321. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
322. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
323. Мирослава Петрова Иванова – икономика и финанси;
324. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
325. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
326. Николай Славов Николов – съдебно-финансово икономически експертизи и банково дело;
327. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
328. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
329. Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
330. Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
331. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
332. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
333. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
334. Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
335. Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
336. Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
337. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
338. Ралица Атанасова Славова – икономист;
339. Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
340. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
341. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
342. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
343. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
344. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
345. Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
346. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
347. Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси;
348. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
349. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
350. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
351. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
352. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
353. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
354. Стефана Миткова Венкова – банково дело и финанси;
355. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
356. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
357. Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
358. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
359. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
360. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
361. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
362. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
363. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
364. Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
365. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
366. Христоско Иванов Богданов – икономист–счетоводител;
367. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;
368. Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
369. Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
370. Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
371. Янка Върбанова Лозанова – икономист–счетоводител;

4.3. Съдебно-стокова експертиза.

372. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
373. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
374. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
375. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
376. Димитър Георгиев Димитров – съдебно стокови експертизи;
377. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
378. Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
379. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
380. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
381. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
382. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
383. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството;
384. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
385. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
386. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
387. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
388. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
389. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
390. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
391. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
392. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
393. Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стокови експертизи;
394. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;