Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи".
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза.

89. Адреана Георгиева Пенава – счетоводство и контрол;
90. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
91. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
92. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
93. Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи;
94. Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
95. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
96. Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
97. Ани Божидарова Ванева – финансово счетоводни експертизи и данъчно облагане;
98. Антоанета Пенчева Студенкова – Чанева – специалист счетоводство и контрол;
99. Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
100. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
101. Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“;
102. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
103. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
104. Бистра Светлозарова Николова – Д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
105. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
106. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
107. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
108. Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
109. Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
110. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
111. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
112. Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи;
113. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
114. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
115. Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
116. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
117. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
118. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
119. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
120. Галина Димчева Димитрова – експерт счетоводител, регистриран одитор;
121. Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
122. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
123. Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;
124. Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
125. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
126. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
127. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
128. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
129. Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
130. Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор;
131. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
132. Даринка Калоянова Павлова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
133. Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
134. Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност Счетоводство и контрол;
135. Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
136. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
137. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
138. Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
139. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
140. Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
141. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
142. Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
143. Екатерина Георгиева Петрова – специалист „Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията;
144. Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
145. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
146. Емилия Николова Стойнова–Дикова – счетоводство и контрол;
147. Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
148. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
149. Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол“;
150. Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол;
151. Зорница Емилова Димитрова – финансово счетоводни експертизи;
152. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
153. Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
154. Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
155. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
156. Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;
157. Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
158. Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
159. Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
160. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
161. Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
162. Катя Борисова Петкова – организация на производството и управление в строителството, икономист счетоводител;
163. Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело;
164. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
165. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
166. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
167. Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
168. Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
169. Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
170. Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
171. Красимира Тонева Крумова – счетоводство и контрол
172. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
173. Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи;
174. Кристина Красимирова Върбанова – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ;
175. Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи;
176. Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
177. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
178. Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
179. Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт;
180. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
181. Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”;
182. Мария Георгиева Желева – счетоводство и контрол;
183. Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
184. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
185. Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор;
186. Миглена Венкова Радкова – финсово-счетоводни и данъчни експертизи;
187. Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
188. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
189. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
190. Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения;
191. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
192. Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност“;
193. Недялка Александрова Александрова – счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност;
194. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи;
195. Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
196. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
197. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
198. Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
199. Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител;
200. Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции“;
201. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
202. Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
203. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
204. Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво „Секретно”;
205. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
206. Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
207. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
208. Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт счетоводител;
209. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
210. Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
211. Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
212. Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел Кредитиране;
213. Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи;
214. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи - заличена от 11.06.2020г.;
215. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
216. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
217. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
218. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
219. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
220. Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси;
221. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
222. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
223. Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“;
224. Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
225. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
226. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
227. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
228. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
229. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
230. Стоян Вълков Вълков – счетоводство и контрол;
231. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи; - заличена от 11.03.2020г.
232. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
233. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
234. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
235. Теменуга Василева Стойкова – стоково икономически и счетоводни експертизи; оценител на цели предприятия;
236. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
237. Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт счетоводител;
238. Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно счетоводни и финансови експертизи;
239. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
240. Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
241. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
242. Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт;
243. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;
244. Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
245. Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
246. Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
247. Яна Данчева Василева – счетоводство и контрол;

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза.

248. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
249. Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;
250. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
251. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
252. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
253. Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
254. Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
255. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
256. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
257. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
258. Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
259. Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
260. Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити;
261. Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт;
262. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
263. Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
264. Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
265. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
266. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
267. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
268. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
269. Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
270. Виолета Тодорова Янакиева – икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
271. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
272. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
273. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
274. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
275. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
276. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
277. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
278. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
279. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
280. Гергана Стоянова Колева – икономист;
281. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
282. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
283. Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
284. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
285. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
286. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
287. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
288. Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
289. Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
290. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
291. Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
292. Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
293. Донка Асенова Димитрова – експерти икономист - счетоводител допуск ниво „Секретно”;
294. Донка Димова Михайлова – икономист–счетоводител;
295. Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав;
296. Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
297. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
298. Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
299. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
300. Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол;
301. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
302. Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
303. Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
304. Ивиана Димитрова Рачева – икономист – счетоводител;
305. Иво Ангелов Костов – експерт – икономист по строителството;
306. Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
307. Йордан Ганев Стоянов – икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;
308. Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
309. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
310. Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
311. Клавдия Цветанова Тодорова – икономист, данъчен експерт;
312. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
313. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
314. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
315. Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
316. Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
317. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
318. Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
319. Лиляна Русева Трифонова – икономист-счетоводител;
320. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
321. Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
322. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
323. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
324. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
325. Мина Михайлова Савова – икономика, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ;
326. Мирослава Петрова Иванова – икономика и финанси;
327. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
328. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
329. Николай Славов Николов – съдебно-финансово икономически експертизи и банково дело;
330. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
331. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
332. Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
333. Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
334. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
335. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
336. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
337. Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
338. Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
339. Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
340. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
341. Радослав Христов Станчев – магистър по финанси, счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
342. Ралица Атанасова Славова – икономист;
343. Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
344. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи - заличена от 11.06.2020г.;
345. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
346. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
347. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
348. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
349. Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
350. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
351. Светлин Стоянов Симеонов – счетоводство и контрол, финанси;
352. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
353. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
354. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
355. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
356. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
357. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
358. Стефана Миткова Венкова – банково дело и финанси;
359. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
360. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
361. Теодора Янчева Севдалова-Тодорова – икономист-счетоводител;
362. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи; - заличена от 11.03.2020г.
363. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
364. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
365. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
366. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
367. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
368. Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
369. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
370. Христоско Иванов Богданов – икономист–счетоводител;
371. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;
372. Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
373. Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
374. Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
375. Янка Върбанова Лозанова – икономист–счетоводител;

4.3. Съдебно-стокова експертиза.

376. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
377. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
378. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
379. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
380. Димитър Георгиев Димитров – съдебно стокови експертизи;
381. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
382. Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
383. Дона Костова Сивкова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения; стокови експертизи;
384. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова експертизи;
385. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
386. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
387. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството;
388. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, експерт по недвижими имоти и земеделски земи;
389. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
390. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
391. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи - заличена от 11.06.2020г.;
392. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
393. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
394. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
395. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
396. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
397. Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стокови експертизи;
398. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза;

 

Необходими документи

Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна:

1. Лична карта – копие;
2. Заявление;
3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.