Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

 5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи".
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза.

395. Ангел Блажев Мирчев – корабостроител, д-р по управление; специалист по икономика на промишлеността; права на интелектуалната и индустриална собственост, оценител на машини и съоръжения;
396. Биляна Антимова Якова – машинен инженер;
397. Божидар Николов Дяков – инженеро-технически експертизи; КММ; кораборемонт; корабни силови уредби и корабоплаване; експлоатация на кораби и морски съоръжения;
398. Васил Димитров Костов – съдебно-инженерно-техническа експертиза, оценител на сгради, машини и съоръжения;
399. Веселин Спасов Новаков – специалност технология на машиностроенето и металорежещи машини;
400. Велико Желев Дачев – специалист: геология, инженерна геология, хидрология, морфо и лидо динамика на морската брегова зона, инженерна екология, морска геоекология, земна механика, защита на морския бряг, динамика и защита на свлачищни брегове;
401. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
402. Георги Атанасов Казаков – машини и механизми, административно наказателна дейност – ПТП и отчет на водачи;
403. Георги Тодоров Вълчев – съдебно инженеро–технически експертизи; инженер коробоводене и електротехника;
404. Господин Димитров Гроздев – експлоатация на ЖП транспорти и безопасност на движение при автомобилния транспорт; съдебно-инженерни-технически експертизи;
405. Даниела Иванова Мантарова – механична технология на дървесината, мебелно производство;
406. Делян Михайлов Щерев – съдебно инженерно-технически експертизи, оценка на: кораби, корабни машини и механизми; кораборемонт, навигационни аварии; корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
407. Диана Илиева Андреева-Пеева – машинен инженер; оценител на машини и съоръжения;
408. Димитър Великов Димитров – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения в сферата на химическата и нефтопреработвателната промишленост;
409. Димитър Михайлов Димитров – специалист автоматика и системи за управление;
410. Димитър Петров Попов – специалист корабни машини и механизми, спомагателни системи и производствени аварии;
411. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
412. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
413. Иван Георгиев Инкьов – машинен инженер, лицензиран оценител машини и съоръжения;
414. Иван Любомиров Белинов – машинен инженер;
415. Иван Петров Цанков – корабни двигатели и механизми;
416. Иванка Костадинова Казакова - инженерно-технически експертизи, машиностроене, авиационна и морска техника, поддръжка и доставка на машини и съоръжения и резервни части за тях, планиране и отчитане на ремонтни дейности, удължаване на техническия ресурс и експлоатационната годност на авиационна и морска техника, актове за бракуване, тръжни процедури, предварителни инвестиционни проучвания и бизнес-планове за производствени процеси и услуги, офериране, управление на персонала;
417. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
418. Искрен Веселинов Николов – машинен инженер корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене – Ниво на достъп до КИ „Поверително”;
419. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
420. Йорданка Стефанова Куртева – машинен инженер;
421. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
422. Любомир Митев Марков – машинен инженер, металообработващи машини;
423. Людмил Иванов Милков – специалист транспортни техники и технологии, моторно–транспортни средства;
424. Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП;
425. Мирослав Делчев Сталев – съдебно инженеро-технически експертизи;
426. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
427. Михаил Боянов Бъчваров – инженер корабостроител;
428. Михаил Николов Серафимов – специалист двигатели с вътрешно горене;
429. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството; Технология на машиностроенето и металорежещите машини;
430. Петко Трифонов Петков – корабостроене, автотранспортна техника, регистрация и контрол на земеделска и горска техника и на машини за земеделски работи;
431. Петър Иванов Василев – доцент, инженер, специалност електроснабдяване и електрообзавеждане на кораби;
432. Петър Йорданов Станев – специалист морски свръзки, радио и телевизионна техника и информатика;
433. Пламен Петков Маринов – специалист специалист Технология на машиностроенето и металите; (машини, съоръжения, производствено оборудване, метални конструкции, ферми, тръби, резервоари, решетки, щори, врати, полуавтоматично заваряване, защитна среда, изделия за бита, електрически машини, апарати и защити, битови електроуреди – производство, експлоатация и ремонт); удостоверение за достъп до КИ ниво „секретно“, валидно до 02.10.2020г.;
434. Радослав Руменов Атанасов – тахографик и термографик – експертизи на тахографи и скоростоограничители;
435. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;
436. Радосвет Янчев Янчев – експерт по технология на металите и металорежещите машини;
437. Радостин Димитров Димитров – специалист двигатели с вътрешно горене;
438. Роза Емилова Желева – лицензиран оценител на машини и съоръжения, в машиностроителната, металообработващата промишленост, строителството и транспорта;
439. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
440. Спартак Добрев Джуров – съдебно-инженерно-технически експертизи; оценка на: кораби, корабни машини и механизми, кораборемонт, навигационни аварии, корабоплаване и пристанищни съоръжения и механизми;
441. Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП;
442. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
443. Стефан Стефанов Бранкованов – съдебна инженерно-техническа експертиза на съоръжения с повишена опасност – съоръжения под налягане /метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности; парни и водогрейни котли; метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара или гореща вода; пълначни станции за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове/; преносните и разпределителните газопроводи и газовите съоръжения и инсталации за природен газ; газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове /пропан, пропен, бутани, бутени и смесите им в течна или газова фаза/; нефтопроводи и нефтопродуктопроводи /тръбопроводи/ за транспортиране на нефт и течни нефтопродукти; и други съдебни експертизи, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност по отношение на изискванията за тяхната безопасна експлоатация;
444. Тодор Петков Николов – специалист по Европейско социално законодателство и техническия контрол на МПС; анализ на данни по тахографски листи от аналогови тахографи;
445. Тома Михайлов Томов – корабоводене;
446. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
447. Цвятко Стоянов Минеков – инженер оптик-физик, специалист по оптични прибори и системи, специалист нетехничски загуби;

5.2. Съдебна автотехническа експертиза.

448. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
449. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
450. Асен Петров Колев – автотехнически експертизи;
451. Атанас Недев Янков – автотехнически експертизи; оценител на машини и съоръжения,активи – движимо имущество, оценка на стойността;
452. Александър Христов Василев – специалист автотехнически и икономически експертизи;
453. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
454. Венцислав Душков Павлов – специалист изчислителна техника и автотехнически експертизи;
455. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
456. Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
457. Георги Колев Дечев – оценител на машини и съоръжения;
458. Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
459. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи; автоексперт – автотехнически експертизи;
460. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
461. Иван Иванов Петров – автотехнически експертизи;
462. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
463. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
464. Кирил Вичев Ангелов – авто експерт, транспортна техника и технологии;
465. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
466. Красен Костадинов Ганчев – съдебно инженеро-технически, автотехнически и инженеро – технологични експертизи;
467. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
468. Любомир Захариев Петров – автотехнически експертизи;
469. Мартин Тодоров Петров – транспортна техника и технологии, авто инструктор;
470. Милен Петров Куманов – машинен инженер, съвременни решения в областта на заваряването и анализ на ПТП;
471. Митко Петров Томов – автотехнически експертизи и ДВГ специалист;
472. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
473. Станислав Янков Милев – специалист транспортна техника и технологии, автотехнически експертизи и анализ на ПТП;
474. Стефан Иванов Капинчев – технически експертизи, автотехнически експертизи, трасология и разследване на ПТП;
475. Християн Петров Василев – автотехнически експертизи (ремонт и експлоатация);
476. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспотна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза.

477. Димитър Василев Вълков – специалист по автомобилно застраховане; оценка на щети и стойност на автомобили; ПТП;

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза.

478. Валентин Асенов Давидов – радиоинженер – съобщителна техника, осигурителна техника, аудио и видео системи, медицинска техника и компютърни системи и мрежи;
479. Венцислав Душков Павлов – специалист изчислителна техника и автотехнически експертизи;
480. Виктор Георгиев Златанов – съдебно-инженерно-технически експертизи и компютърно технически експертизи; диагностика на електронни уреди и електромери;
481. Върбинка Иванова Тодорова – експерт съобщителна и осигурителна техника и системи;
482. Галя Стойчева Христова – специалист по съобщителна и осигурителна техника и системи; оценител на машини и съоръжения, активи-движимо имущество, методология и проблеми и аспекти; автотехнически експертизи – проблеми, методика, пазарна стойност: оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
483. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно – техническа експертиза;
484. Емилия Борисова Гичева – съобщителна и осигурителна техника и системи;
485. Иван Милчев Попжелев – съдебно компютърно-технически експертизи;
486. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
487. Красимир Нанев Коев – компютърна техника и технологии;
488. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
489. Недко Георгиев Станев – съдебна компютърна-техническа експертиза;
490. Николай Мирчев Райчев – д-р научно направление компютърни системи и мрежи, информатика и компютърни науки, софтуерно инженерство;
491. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
492. Петър Богомилов Петров – съдебно компютърно – технически експертизи;
493. Петър Йорданов Станев – специалист морски свръзки, радио и телевизионна техника и информатика;
494. Радослав Николаев Радославов – специалист Електронна техника и микроелектроника; патентен специалист с правомощия за обекти на индустриалната собственост в областта на марки, георграфски обозначения, промишлени дизайни, патенти за изобретения и полезни модели;
495. Светомир Димитров Донев – специалист компютърни системи и технологии;
496. Станимир Йорданов Василев – инженер радиоелектроника, технология на машиностроенето – машинен техник;
497. Станислав Петров Антонов – инженер радио и телевизионна техника /военен инженер – радиолокация/;
498. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
499. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 26.01.2020 г./;
500. Стилиян Ангелов Кърджилов – инженер комуникационна техника и технологии;

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза.

501. Анахит Санасаровна Барсегян - „Промишлено и гражданско строителство”;
502. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
503. Ангелина Росенова Петрова – строителен инженер – промишлено и гражданско строителство, специалист по прилагане на ЗУТ;
504. Андриан Стоянов Консулов – специалист промишлено и гражданско строителство по ЗУТ;
505. Анна Димитрова Демирева – архитект;
506. Антоанета Михайлова Стоянова – геодезия, картография и фотограметрия;
507. Антония Бориславова Кирилова – инженер-геодезист;
508. Бисерка Кънчева Влахова – геодезия, картография и кадастър;
509. Благовеста Рашкова Янчева – експертизи свързани с поземлената реформа и §4 от ЗСПЗЗ; съдебно технически експертизи;
510. Бранимир Божидаров Карагеоргиев – архитект;
511. Васко Георгиев Симеонов – архитект;
512. Валерия Цолова Йотова-Кирилова – строителен инженер - “Промишлено и гражданско строителство”;
513. Васил Димитров Власковски – геодезист;
514. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
515. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
516. Величка Ангелова Михайлова – строителство и архитектура, лицензиран оценител на недвижими имоти;
517. Величко Георгиев Узунов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
518. Венета Иванова Сотирова – съдебно-строително-технически експертизи и експертни оценки на недвижими имоти;
519. Веселина Русева Русева – геодезист;
520. Веселина Стефанова Георгиева-Ванева – строителен инженер – земеустройство;
521. Веселинка Иванова Тихова–Иванова – архитект;
522. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; пожарна безопасност и защита на населението допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
523. Владислав Иванов Андреев – строителен инженер – геодезист;
524. Владислав Павлов Павлов – съдебно-технически експертизи;
525. Галин Методиев Тодоров – геодезия, картография и кадастър;
526. Галинка Вълканова Георгиева – оценител на земеделски земи, гори и имущество;
527. Георги Борисов Ефремов – технология на строителството – строително-технически експертизи;
528. Георги Иванов Чобанов – строителен инженер;
529. Гергана Тодорова Горунска – инженерно–технически експертизи – строителен инженер – проектант инженер конструктор;
530. Даниела Митева Димова – специалист по архитектура;
531. Детелина Радкова Петрова – техник геодезист и картограф, лицензиран оценител на недвижими имоти;
532. Димитър Игнатов Петров – специалист по геодезия, фотограметрия и картография;
533. Димитър Кирчев Димитров – геодезист;
534. Димитър Райков Савов – инженер-геодезист;
535. Димитър Славов Славов – строителство на сгради и съоръжения;
536. Диян Иванов Василев – инженер-геодезист;
537. Дони Емилов Бенлиев – съдебно-строително технически експертизи;
538. Донка Георгиева Михайлова – строителен инженер, техник-геодезист;
539. Дора Колева Дякова – съдебно инженеро-техническа експертиза; геодезист;
540. Живко Борисов Боев – строителен инженер – земеустройство;
541. Живко Маринов Коев – геодезист;
542. Живко Русев Железов – архитект;
543. Живко Петков Хърватов – инженеро-технически експертизи; инженерно-технологична и строително-техническа експертизи; електротехнически експертизи;
544. Звезделина Христова Русева – специалист по технология на машиностроенето и металорежещите машини и строително технически експертизи;
545. Златина Желязкова Данаилова – архитектура и строителство, ел.обзавеждане на промишлени предприятия;
546. Ивайло Димитров Великов – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти;
547. Ивайло Петров Иванов – съдебно иженерно-технически енспертизи;
548. Иван Николаев Йоргакиев – строителство и архитектура;
549. Иванка Костадинова Казакова- строително-технически експертизи: управление на строителния процес, актуване и отчитане на строителството, количествено-стойностни сметки, процедури по ПУП и ОУП, план-схеми за техническата инфраструктура, въвеждане на сгради и съоръжения в експлоатация, узаконяване на сгради, бизнес-планове, саниране на сгради в режим на етажна собственост, стопанисване и узаконяване на имоти на Министерство на отбраната, възстановяване на документация на сгради, технически паспорти, екологични експертизи по ЗООС – Закона за опазване на околната среда и ЗЗТ – Закона за защитените територии, управление на проектантски екипи, управление на цялостни проекти по оперативна програма „Регионално развитие” ОПРР;
550. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
551. Йоан Крикор Каратерзиян – специалист по геодезия и картография;
552. Йоана Крумова Кръстева – строителен инженер – железопътно строителство;
553. Йовка Недева Атанасова – строителен инженер – геодезист;
554. Йоло Димитров Йолов – геодезия, фотограметрия и картография;
555. Йордан Иванов Вучков - строителен инженер – геодезист;
556. Калина Василева Василева – строителен инженер – оценител на машини и съоръжения; технология и механизация на строителството; лицензиран оценител на недвижими имоти и земеделски земи;
557. Катя Борисова Петкова – организация на производството и управление в строителството, икономист счетоводител;
558. Кольо Иванов Добрев – промишлено и гражданско строителство;
559. Лиляна Петкова Дамянова – геодезия, фотограметрия и картография; оценител на земеделски земи и трайни насаждения; оценител на недвижими имоти;
560. Людмила Георгиева Иванова – инженер геодезист, специалист кадастър и регулации;
561. Маргарита Ангелова Пенева – строително технически експертизи и лицензиран оценител на недвижими имоти;
562. Мариана Христова Генчева – експерт геодезия и картография;
563. Марин Данчев Сотиров – строителен инженер – водоснабдяване и канализация;
564. Мария Георгиева Павлова–Самсарова – специалност “строителство” /ниско и високо строителство/;
565. Марияна Гавраилова Бонева – архитект;
566. Милка Димитрова Атанасова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”, лицензиран оценител на недвижими имоти;
567. Милка Йорданова Иванова – строителен техник; оценка на непарични вноски по чл.72;
568. Мирослав Делчев Сталев – строително-технически експертизи;
569. Неделко Петров Неделков – строителен инженер по ВИК;
570. Недко Ангелов Ангелов – хидроинженер-водостроител, В и К строително – технически експертизи;
571. Нейка Богословова Гигова-Христова – строителен техник;
572. Надя Стаматова Стаматова – архитект;
573. Николай Арангелов Николов – строителен инженер по пътно строителство; организация и безопасност на движението;
574. Николай Жеков Христов – архитект-проектант;
575. Николай Ненов Ненов – строителство и архитектура;
576. Огнян Каменов Горанов – архитект; лицензиран оценител;
577. Пенка Георгиева Любомирова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, оценител на недвижими имоти;
578. Пенка Йорданова Димитрова – оценител на недвижими имоти; лицензиран оценител на машини и съоръжения, съдебно строително-технически експертизи;
579. Петранка Койчева Маринова – строителен инженер – “Промишлено и гражданско строителство”; технически контрол по част „конструктивна”, лицензиран оценител на недвижими имоти, оценка на земеделски земи, подобренията върху тях и трайните насаждения;;
580. Петър Ангелов Гегов – специалист строителство и архитектура;
581. Пламен Стефанов Колчев – архитект;
582. Пламен Христов Панайотов – лицензиран оценител на недвижими имоти; специалист във връзка с оценка на непарични вноски по чл.72 от ТЗ към фирмените отделения; строително – технически експертизи; ВиК строително – технически експертизи;
583. Радинка Илиева Стойкова – строителен инженер – ”Промишлено и гражданско строителство”, архитектура;
584. Рени Иванова Попова – строителен инженер – геодезист;
585. Ростислав Живков Златев – маркшайдерство и геодезия;
586. Румен Борисов Чифликчиев – експерт „Архитектура и благоустройство”, В и К и геодезия;
587. Румяна Пейчева Неделчева – промишлено и гражданско строителство, конструкция на сгради и съоръжения; строителен инженер; технология на машиностроенето и металорежещи машини и оценител на недвижими имоти;
588. Светлана Иванова Бончева – оценка на машини и съоръжения, строително технически и инженеро - строителни експертизи; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения и специалист – оценка на не парични вноски по чл.72 от ТЗ; технически експертизи в областта на строителството – отстъпено право на строеж, разрешения за строеж, строителство, актуване, количествено-стойностни сметки, узаконяване и въвеждане в експлоатация на сгради;
589. Светослав Йорданов Добрев – специалност Строителство на сгради и съоръжения;
590. Светла Димитрова Пенчева – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
591. Светла Димитрова Петкова – съдебно-инженерно технически експертизи, оценки на недвижими имоти, технология на строителното производство и цени и ценообразуване в строителството;
592. Светлана Стефанова Великова – строителен инженер – ”Хидромелиоративно строителство”;
593. Силвия Янакиева Михова – специалист инженер-геодезист;
594. Слав Красимиров Каваев – строителен инженер; специалист по цени и ценообразуване и остойностяване в строителството; технология на строителните процеси; строителен инженер „Строителство на сгради и съоръжения“; геодезист; Ниво „Поверително“ /до 02.09.2019 г./;
595. Славка Кръстева Георгиева–Манолова – строителен инженер;
596. Стефан Дамянов Караиванов – инженер-проектант ВиК;
597. Стефана Димитрова Петрова – строителен инженер-промишлено и гражданско строителство;
598. Стоян Николов Костов – инженер по геодезия, фотограметрия и картография;
599. Татяна Любчева Кюркчиева – оценител на земеделски земи, геодезист;
600. Татяна Стоянова Василева – съдебно инженерно-техническа експертиза;
601. Танислав Христов Онцов – строителен инженер - “Технология на строителството”;
602. Тодор Борисов Рачев – строителен инженер;
603. Тодор Илиев Даскалов – специалист по маркшайдерство, геодезия, минно дело, взривни и пробивни работи;
604. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
605. Тотка Иванова Чомакова-Пенева – геодезия;
606. Цветана Георгиева Ангелова – хидроинженер, строителен инженер, лицензиран оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
607. Цветанка Начева Николова – земеустройство, геодезия, картография и кадастър;
608. Ценка Колева Падолска – строителство и архитектура;
609. Шена Метова Хаджиева – инженер – строител ССС; геодезия, картография и фотограметрия, специалист „Зелено строителство”; магистър по икономика на недвижима собственост;
610. Юлия Христова Попова – строителен инженер – земеустройство;

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза.

611. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
612. Васил Колев Тотев – съдебно-инжинерно технически експертизи; пожаротехнически експертизи;
613. Велислав Николов Гроздев – специалист ВиК на сгради и съоръжения; водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; конструктивна ВиК системи; технологична на пречиствателни станции на природни води, битови и промишлени отпадни води; третиране и управление на отпадъци; технологична на пожарогасителни системи с вода и пожарогасителна пяна;
614. Владимир Георгиев Иванов - строителен инженер – „Промишлено и гражданско строителство”; пожарна безопасност и защита на населението допуск ниво „секретно“ – валиден до 15.03.2021г.
615. инж. Иван Илиев Иванов - инженерно-технически и пожаротехнически експертизи;
616. Ивко Пенков Иванов – автотехнически; пожаро-технически; строително технически; металографичеки-трасологични и графологични – дефектоскопски експертизи;
617. Ради Христов Ганев – инженеро-технически, пожаро-технически, химически, физико-химически и експертизи на взривни работи, вещества, бойни припаси и оръжия;

5.7. Съдебно-енергийна експертиза.

618. Ангел Кирилов Киров – електроснабдяване и електрообзавеждане;
619. Атанас Митков Петров – специалист безопасни условия на труд, електроинженер- ел. машини и апарати;
620. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. Енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
621. Бойко Недялков Петров – специалност ел. машини и апарати – електроинженер;
622. Валери Милчев Василков – специалист по електроснабдяване и обзавеждане;
623. Георги Страшимиров Тодоров – електроинженер – електроснабдяване и електрообзавеждане;
624. Димитричка Драганова Димова – електроинженер;
625. Димитър Иванов Куюмджиев – електроинженер;
626. Димитър Милев Добрев – електроизграждане, електроразпределение, проектиране, измерване на ел. величини, енергийна ефективност;
627. Драгомир Илиев Драгиев – специалист електроуреди и СТИ /средство за търговско измерване – електромери/ и ел. съоръжения;
628. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт - автотехнически експертизи;
629. Живко Димитров Жеков – електроенергетик – специалист по ниско, средно и високо напрежение;
630. Ирина Илчева Станева – електроинженер, строителство и архитектура;
631. Иванка Костадинова Казакова – енергийно-технически експертизи: проектиране и изграждане на сградни и наземни инсталации за генериране на енергия от ВЕИ – възобновяеми енергийни източници /стандартни и интегрирани фотоволтаични, соларни и геотермални системи и съоръжения, инсталации за производство на топлина и електроенергия от биомаса и биогаз, комбинирани системи за отопление/, пасивни и активни сгради, „зелени” покриви, устойчива експлоатация и мениджмънт на сгради и съоръжения с цел ефективно използване на енергийните ресурси, управление на енергийни проекти по оперативни програми „Развитие на селските райони ПРСР и „Регионално развитие” ОПРР;
632. Йордан Цонев Червенков – електро инженер, д-р на техническите науки, комуникации, съобщителна техника, автоматизация на производството, системи за контрол и управление;
633. Кирил Димитров Малеев – електроинженер – автоматизация на производството, електроснабдяване и електробезопастност;
634. Кичка Тодорова Кателиева /Станева/ - електроинженер, лицензиран оценител недвижими имоти, оценител на цели държавни и общински предприятия;
635. Красимир Александров Ризов – ел. обзавеждане на промишлени предприятия;
636. Лена Христова Тодорова – електроинженер, лицензиран оценител машини и съоръжения, експерт оценител на земеделски земи;
637. Лидия Стоянова Босева – електроинженер, съдебно-технически експертизи – съобщителна техника, електроника, автоматизация на производството, електрически измервания, приборостроене, комуникации, компютърни технологии, ел. мрежи, системи и централи, контрол на технологични величини и процеси;
638. Марина Костадинова Хърбатова – специалист Електроснабдяване и електрообзавеждане; ISO стандарти, системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда, системи за производствен контрол, интегрирани системи за управление, вътрешен одит на системи за управление, външен /независим/ одит на системи за управление;
639. Николай Върбанов Върбанов – електрообзавеждане на промишлени предприятия, електроинженер – проектант;
640. Онник Филипов Пилибосян – електроинженер;
641. Пепа Стефанова Атанасова – електроинженер, специалност изчислителна техника;
642. Петър Павлов Петров – експерт ел. проектиране, ел. изграждане, контрол по електробезопасност;
643. Пламен Георгиев Петров – ел. централи, мрежи и системи; проектантска правоспособност КИИП по част Електрическа; проектантска правоспособност КИИП по пожарна безопасност; обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; измерване на физични фактори (шум, микроклимат – условия за труд в работна среда);
644. Стефан Стоянов Стефанов – електроинженер специалност – съобщителна техника;
645. Явор Димитров Андреев – специалист електроенергетика и електрообзавеждане;
646. Явор Желязков Ненчев – електроинженер – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” – електрически мрежи, електрически уредби и инсталации, средства за търговско измерване и измервателни групи;
647. Янчо Михалев Ненков – електроинженер;

5.8. Съдебнооценителска-автотехническа експертиза.

648. Адриан Михайлов Велчев – Автотехнически експертизи; оценка на щети по МПС; оценител на машини и съоръжения; експерт оценител на селскостопански машини и оборудване;
649. Ангел Лефтеров Ангелов – автоексперт-оценител автотехнически експертизи, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, координатор по безопасност и здраве в строителния процес при всички видове строително-монтажни работи, пожаротехнически експертизи, строителен инженер ВиК;
650. Бисер Николов Атанасов – автотехнически оценителски експертизи; оценки на щети по МПС и ППС; оценител на машини и съоръжения; експерт-оценител на селскостопански машини, допълнително оборудване и прикачен инвентар;
651. Георги Йорданов Драгиев – лицензиран експерт по автотехнически експертизи, лицензиран оценител на МПС;
652. Емил Кирилов Иванов – автотехнически експертизи по ПТП и оценки на щети по МПС;
653. Иван Георгиев Иванов – авто оценител и автотехнически експертизи;
654. Йордан Любомиров Михайлов – Експерт по ПТП – дипломиран инженер Транспортна техника и технологии; сертифициран оценител на автомобили и вреди по тях; сертифициран оценител на машини и съоръжения; дипломиран инженер по корабоводене;
655. Костадин Любомиров Михайлов – автотехнически експертизи – оценител на машини и съоръжения; проблеми, методика, пазарна стойност; оценки и ликвидация на щети на МПС и ППС; криминалистически аспекти при разкриване на ПТП; сертифициран отговорник по качеството - фактори на работна околна среда. Електрически уредби и съоръжения. Физични и химични фактори на средата. Валидиране на методи за контрол. Сертифициран отговорник по качеството – TUV NORD; Оценител на недвижими имоти и строителсво. Оценка на финансовата ефективност. Финансиране и кредитиране. Площообразуване, технически паспорт и енергийна ефективност; транспортна техника и технологии;
656. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; автотехнически експертизи;
657. Николинка Радева Райчева – автотехническа експертиза, проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП;
658. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество– допуск ниво „Секретно” /в срок до 26.01.2020 г./;