Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

Съдебно-счетоводна експертиза; Съдебно финансово-кономическа експертиза; Съдебно-стокова експертиза

68. Адриан Михайлов Велчев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, оценка на апортни вноски – експертизи по трудово-правни взаимоотношения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. Инвентар и готова продукция;
69. Александър Христов Василев – специалист икономически и автотехнически експертизи;
70. Александра Станчева Малева – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
71. Ангел Христов Колев – икономист-счетоводител;
72. Андреян Николаев Райков – съдебно счетоводни експертизи;
73. Андрей Валентинов Костов – специалист „Банково дело“, „Счетоводство и контрол“, проблеми и насоки при кредитиране на стопанските организации, оценител на оборотни и дълготрайни активи;
74. Анелия Иванова Люцканова – съдебно счетоводни, финансово икономически експертизи;
75. Анелия Стефанова Илиева – експертни оценки и икономически анализи във връзка с прилагането на чл. 72 от ТЗ, както и други икономически експертизи;
76. Анелия Петрова Николова – съдебно-счетоводни експертизи;
77. Ани Божидарова Ванева – финансово счетоводни експертизи и данъчно облагане;
78. Анна Петрова Димитрова – финансово-икономически експертизи и ТРЗ;
79. Антоанета Пенчева Студенкова – Чанева – специалист счетоводство и контрол;
80. Антония Димитрова Торлакова – съдебно-счетоводни експертизи;
81. Антония Русева Стоянова – икономист – счетоводител;
82. Богомил Андреев Живков – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
83. Боян Петров Ангелов – счетоводител, финансов анализатор и кредитен експерт;
84. Биляна Калчева Петрова – съдебно-счетоводни експертизи; експерт технология и експлоатация на проекти произвеждащи ел. енерги от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични и вятърни паркове);
85. Бисер Николов Атанасов – специалист счетоводител по изготвяне на съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, ексепертизи по трудово-правни взаимоотношения, оценка на апортни вноски, оценка на машини и съоръжения, съдебно стокови експертизи по оценка на ДМА, движими вещи, пром. инвентар и готова продукция;
86. Благовест Малешков Малешков – специалист финанси и банково дело;
87. Биляна Атанасова Йотова – специалист „Счетоводство и контрол“;
88. Бистра Светлозарова Николова – Д-р по Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност; специалност Счетоводство и контрол;
89. Бойка Славейкова Могиларова – икономист-счетоводител.
90. Боряна Владимирова Ташева – икономист публични финанси, професионален опит в банково дело и кредити;
91. Боян Славчев Банков – съдебно-счетоводни, финансово–икономически и съдебно-стокови експертизи;
92. Валентина Георгиева Трендафилова – икономист–счетоводител;
93. Валентина Иванова Димитрова – съдебно икономически експертизи;
94. Валентина Чавдарова Крушева – специалист „Финансово управление“, отчети и плащания, счетоводство;
95. Валерий Иванов Обретенов – съдебно икономически експертизи;
96. Весела Николова Радева – счетоводно икономически експертизи;
97. Веселина Божидарова Михайлова – съдебно-счетоводни експертизи;
98. Веселина Вълева Пенчева – икономист–счетоводител;
99. Василена Луиджева Кираджиева – съдебно счетоводни експертизи;
100. Вергиния Тодорова Ставракиева–Милева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
101. Веска Михайлова Кьосева – икономист-счетоводител;
102. Виолета Желева Желязкова – съдебно икономически експертизи;
103. Виолета Тодорова Янакиева - икономист-счетоводител, счетоводство и контрол;
104. Виолин Веселинов Енчев – счетоводни и икономически експертизи;
105. Владимир Хайнрих Владимиров – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
106. Върбинка Боева Маркова – счетоводни, финансово-икономически и съдебно стокови експертизи;
107. Галин Иванов Стоянов – икономист–счетоводител;
108. Галина Георгиева Георгиева – специалност Стокознание; икономист - заличена от 05.07.2019г.;
109. Галина Димчева Димитрова – експерт счетоводител, регистриран одитор;
110. Галина Петрова Георгиева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
111. Галя Панайотова Гроздева – съдебно–счетоводни и съдебно финансово-икономически експертизи;
112. Ганка Георгиева Дончева – дипломиран експерт-счетоводител, независим финансов одит;
113. Ганка Дянкова Каваева – ТРЗ и счетоводство;
114. Ганка Янева Кольовска – финансово – счетоводни и икономически експертизи, оценка на цели предприятия, оценка на системи по качеството, оценка на интелектуална собственост;
115. Георги Василев Василев – икономист–счетоводител;
116. Георги Димитров Пейчев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
117. Георги Иванов Георгиев – съдебно икономическа, финансово-икономическа, инженерно-техническа и компютърно-техническа експертиза;
118. Гергана Стоянова Колева – икономист;
119. Гинка Стоянова Точева – финансово-икономически и счетоводни експертизи;
120. Гиргина Иванова Балтаджиева – счетоводни експертизи;
121. Даниела Дойчева Христова – експерт счетоводител, одитор;
122. Даринка Боянова Нанкова – счетоводни и икономически експертизи;
123. Даринка Калоянова Павлова – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, счетоводство, ТРЗ;
124. Дафина Иванова Добрева - икономически експертизи;
125. Деница Климентова Саръиванова – счетоводни експертизи;
126. Десислава Георгиева Колева – съдебно-счетоводни експертизи; специалност Счетоводство и контрол;
127. Диана Георгиева Пенева – съдебно-счетоводни експертизи;
128. Диана Добрева Велинова – съдебно счетоводна, финансово–кономическа и стокова експертиза;
129. Диана Петрова Петрова – съдебно-икономически и финансово-счетоводни експертизи, данъчно облагане и финансово-счетоводни анализи, експертизи по банково дело и кредитни взаимоотношения;
130. Диляна Тодорова Христова – съдебно счетоводни експертизи;
131. Димитър Василев Георгиев – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи;
132. Димитър Георгиев Димитров – съдебно стокови експертизи;
133. Димитър Йорданов Йорданов – икономист – счетоводител;
134. Димитър Павлов Вачков – съдебно-счетоводни експертизи;
135. Димитър Стоянов Момчилов – съдебно-стокови експертизи;
136. Димитър Трифонов Георгиев – икономист – счетоводител /одитор/;
137. Димитра Недкова Петрова – икономист – счетоводител;
138. Динка Георгиева Манева – съдебно икономическа и съдебно счетоводна експертизи;
139. Добрил Любомиров Димитров – икономист – счетоводител;
140. Добринка Желева Илиева – съдебно-икономически експертизи;
141. Донка Асенова Димитрова – експерти икономист - счетоводител допуск ниво „Секретно”;
142. Донка Димова Михайлова – икономист–счетоводител;
143. Дора Петкова Тончева – икономист-счетоводител, оценител на машини и съоръжения и на инвестиционни проекти - заличена от 27.03.2019г.;
144. Ева Евгениева Марчева – съдебно-счетоводна експертиза;
145. Екатерина Георгиева Петрова – специалист „Счетоводство и контрол”, икономика и управление на индустрията;
146. Елена Василева Йорданова – счетоводни експертизи;
147. Еленка Георгиева Василева – икономист-счетоводител, ТРЗ и личен състав;
148. Елеонора Йорданова Трифонова – дипломиран съдебно-счетоводен експерт, оценител на земеделски земи и подобренията върху тях;
149. Елица Дианова Малчева – икономист–счетоводител;
150. Емилия Николова Стойнова–Дикова – счетоводство и контрол;
151. Жана Димитрова Христова –счетоводни експертизи;
152. Желязка Делчева Петрова – съдебно-икономическа, съдебно счетоводна и съдебно финансово-икономическа експертизи;
153. Живка Михалева Железова – специалист „Счетоводство и контрол“;
154. Живка Недева Бонева – електроинженер ЕСЕО, сертифициран оценител на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях; експерт-оценител на единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения, активи-движимо имущество; съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи;автоексперт – автотехнически експертизи;
155. Жулиета Господинова Тонева – счетоводител – счетоводство и контрол;
156. Зорница Анастасова Георгиева – икономист–счетоводител;
157. Зорница Емилова Димитрова – финансово счетоводни експертизи;
158. Ива Николаева Анастасова – съдебно–счетоводни, финансово-икономически и стокови експертизи;
159. Ивайло Петков Узунов – икономист-счетоводител, данъчен и митнически контрол;
160. Иван Михайлов Калчев – съдебно-счетоводни експертизи;
161. Иван Насков Маринов – счетоводни експертизи;
162. Иван Станчев Иванов – Съдебно-счетоводна, съдебно-финансово-икономическа и съдебно-стокова екпертизи;
163. Иван Тодоров Василев – икономист - счетоводител, специалист финансово-административни и консултантски услуги; регистриран представител по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
164. Иван Христов Кунев – специалист финансово счетоводство, банково дело и кредитни взаимоотношения;
165. Иванка Николова Белеганска – икономист–счетоводител;
166. Ивелина Костадинова Кирова – съдебно-счетоводни експертизи;
167. Ивиана Димитрова Рачева – икономист – счетоводител;
168. Иво Ангелов Костов – експерт – икономист по строителството;
169. Илиян Димитров Гоцев – счетоводител;
170. Илияна Димитрова Вълчанова – икономист-счетоводител;
171. Ирена Георгиева Дурева – съдебно счетоводни експертизи;
172. Йордан Ганев Стоянов – икономист – счетоводител, лицензиран оценител на оборотни и дълготрайни активи;
173. Йордана Костадинова Иванова – експерт икономист;
174. Йорданка Великова Тодорова – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; съдебно-стокови експертизи;
175. Камен Енчев Кънев – експерт по съдебно-счетоводни и финансово–оценителни експертизи;
176. Керанка Колева Кунева – счетоводство; банково дело;
177. Кирил Димитров Димитров – икономист–счетоводител;
178. Константин Велчев Василев – счетоводни, финансово-икономически и експертизи на трудовите правоотношения;
179. Корнелия Милева Колева – икономист–счетоводител, счетоводство и контрол, счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане експертизи по трудово-правни взаимоотношения;
180. Кортезия Иванова Бончева – съдебно счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти;
181. Коста Андреев Андреев – специалист данъчно облагане, счетоводна отчетност и контрол;
182. Кося Маринова Маркова – съдебно-счетоводни експертизи;
183. Красимир Динев Колев – икономист-счетоводител;
184. Красимира Атанасова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане;
185. Красимира Димитрова Узунова – съдебно счетоводни експертизи;
186. Кремена Димитрова Иванова – икономист – счетоводител;
187. Кремена Йорданова Костадинова – магистър „Счетоводство и контрол”;
188. Кремена Савинова Савова – Райчева – икономически и счетоводни експертизи;
189. Кристина Красимирова Върбанова – финансово-счетоводни експертизи и ТРЗ;
190. Лилия Иванова Христова-Стоилова – съдебно-счетоводни експертизи;
191. Лиляна Иванова Георгиева – съдебно-икономически експертизи;
192. Магдалена Антонова Парчева – специалист Администрация и управление, Индустриален мениджмънт, управление на проекти на общини и предприятия, реализирани по европейски програми;
193. Маргарита Милчева Добрева – експерт-счетоводител;
194. Мариана Иванова Иванова – финансово-икономически експертизи, оценител на недвижими имоти - заличена от 15.04.2019г.;
195. Мариана Стефанова Станева – съд. счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически и стокови експертизи; оценка на недвижими имоти; кредитен анализ;
196. Мариела Асенова Спиридонова – съдебно-счетоводни експертизи;
197. Мариела Иванова Мачева – съдебно-счетоводен експерт;
198. Марин Георгиев Щерев – съдебно икономически и финансово-икономически експертизи;
199. Марин Николов Урумов – съдебно-счетоводни експертизи; оценка на недвижими имоти;
200. Маринела Костова Христова – специалист “Счетоводство и контрол”;
201. Марияна Анастасова Дамянова – експерт-счетоводител;
202. Мариянка Атанасова Нейчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
203. Меглена Драгнева Неделчева – експерт счетоводител, регистриран одитор;
204. Миглена Венкова Радкова – финсово-счетоводни и данъчни експертизи;
205. Милена Валентинова Петрова – счетоводство и контрол, финанси и банково дело, лицензиран съдебно-счетоводен експерт; финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, експертизи по трудовоправни взаимоотношения;
206. Милена Георгиева Цолчовска – икономист – счетоводни и икономически експертизи;
207. Милена Колева Василева – съдебно счетоводни и финансово икономически експертизи;
208. Надежда Петрова Малкочева – счетоводни анализи и кредитни взаимоотношения;
209. Надя Енчева Костова – доктор по икономика, счетоводна отчетност, лицензиран оценител на цели предприятия;
210. Неделчо Господинов Илиев – специалист „Счетоводна отчетност“;
211. Нели Костадинова Михайлова – счетоводни експертизи – счетоводство на предприятието, оценител на – недвижими имоти, земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на инвестиционни проекти, застрахователни измами при МПС и ПТП и оценител на МПС-та, оценка на паметници на културата; оценка на цели предприятия, дялове и акции от капитала им. Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; автотехнически експертизи;
212. Нели Трифонова Цекова – съдебно-счетоводни експертизи;
213. Николай Недков Ангелов – финансово-икономически експертизи, банково дело и кредитни взаимоотношения, оценител на недвижими имоти;
214. Николай Славов Николов – съдебно-финансово икономически експертизи и банково дело;
215. Николай Стефанов Добрев – съдебно счетоводни и икономически експертиза;
216. Николинка Иванова Атанасова – специалист по стоков контрол на суровини, материали и горива, външен одитор на системи на управление на качеството;
217. Николинка Иванова Крайчева – съдебно икономически и счетоводни експертизи;
218. Павлина Николова Попова – съдебно счетоводни експертизи;
219. Парашкева Костадинова Сарийска – икономиката на общините и общинските фирми - заличена от 05.06.2019г.;
220. Пенка Иванова Петкова – икономист-счетоводител;
221. Пенка Кирилова Жекова – експерт-счетоводител;
222. Пепа Иванова Карагитлиева – икономист–счетоводител;
223. Петър Андреев Енев – специалност „Банково дело и банкови операции“;
224. Петър Атанасов Влаев – счетоводни, финансови и стокови експертизи, екстерт по недвижими имоти и земеделски земи;
225. Петър Димитров Петров – финансово-икономически и ценови експертизи;
226. Петя Иванова Радева – съдебно-счетоводни експертизи;
227. Петя Димитрова Койчева–Живкова – съдебно-счетоводна експертиза; съдебна финансово-икономическа и съдебно-стокова експертиза;
228. Петя Иванова Ставрева – дипломиран експерт – счетоводител, регистриран одитор; допуск ниво „Секретно”;
229. Петя Николова Петкова – специалист „Счетоводство и контрол“ и съдебно-икономически експертизи;
230. Петя Радева Чанева – съдебно-счетоводни експертизи;
231. Пламен Тонев Илиев – икономист-счетоводител;
232. Пламена Георгиева Недялкова – икономист–счетоводител;
233. Пламена Гроздева Янакиева – икономист-счетоводител;
234. Радка Радева Куванджиева – съдебно-икономическа и съдебно-счетоводна експертизи;
235. Радка Янева Георгиева – дипломиран експерт счетоводител;
236. Радослав Христов Станчев – магистър по счетоводство и контрол; оценка на недвижими имоти;
237. Ралица Атанасова Славова – икономист;
238. Розалина Руменова Чолакова,– икономист-счетоводител;
239. Росица Дончева Хаджиларска – финансово-счетоводни експертизи;
240. Росица Руменова Димитрова – съдебно-счетоводни експертизи;
241. Росица Василева Янева – счетоводител, обслужване на клиенти и продажби към отдел Кредитиране;
242. Румяна Георгиева Симеонова – съдебно-счетоводни експертизи;
243. Румяна Грозданова Неделчева – счетоводен експерт, лицензиран експерт съдебно–счетоводни и финансово–икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
244. Румяна Митева Джонова – счетоводни експертизи, икономист счетоводител по организация и управление на промишлеността;
245. Руска Николова Димитрова – лицензиран оценител на цели предприятия и недвижими имоти;
246. Савка Дякова Костова – финансово-икономически, счетоводни, данъчни проблеми, застрахователно-осигурително дело;
247. Сашко Иванов Александров – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи; регистриран одитор;
248. Светла Златева Георгиева – данъчно облагане, съдебно-финансово-икономически, съдебно-стокови, експертизи в областта на застраховане и управление на европейски проекти, сертифициран оценител на недвижими имоти;
249. Светлана Богданова Тодорова – статистик-икономист, съдебно-икономически експертизи;
250. Светлана Василева Кръстева – съдебно-счетоводни експертизи и съдебно-финансово-икономически експертизи;
251. Светла Дучева Добрева – съдебно-счетоводни експертизи, финансово-икономически експертизи; стокови експертизи и ТРЗ; специалност Счетоводство и контрол;
252. Силвия Георгиева Георгиева-Пенева – съдебно-счетоводни експертизи; икономист счетоводител;
253. Симеон Димитров Симов – икономист, магистър по бизнес администрация, лицензиран оценител на цели предприятия;
254. Сияна Александрова Димитрова - съдебно-счетоводни и икономически експертизи - допуск ниво „Строго секретно”;
255. Соня Йорданова Дочева – специалист „Счетоводство и контрол“;
256. Соня Кръстева Кръстева – специалист Счетоводство и контрол;
257. Станислав Стойчев Станев – съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи;
258. Станка Динева Георгиева – счетоводни и финансово-икономически експертизи;
259. Стефан Тодоров Данговски – лицензиран съдебно-счетоводен експерт, лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, лицензиран оценител на машини и съоръжения, лицензиран оценител на земеделски земи, лицензиран оценител на горски насаждения;
260. Стефана Миткова Венкова – банково дело и финанси;
261. Стефка Георгиева Попова – икономист – счетоводител; оценител на недвижими имоти, земеделски земи и движими вещи; експерт в областта на телекомуникационните мрежи; специалист компютърна обработка на данни; авто-оценителни експертизи; автомобилно застраховане; животозастраховане и други щети на имущество; допуск ниво „Секретно”
262. Стою Атанасов Станев – счетоводни, финансово-икономически и съдебно-стокови експертизи;
263. Татяна Ганчева Ганева – финансови и счетоводни експертизи;
264. Татяна Петрова Димитрова – счетоводни и финансово-кономически експертизи;
265. Татяна Димитрова Иванова – финансово-счетоводни експертизи;
266. Татяна Танева Иванова – счетоводство и икономика;
267. Теменуга Василева Стойкова – стоково-икономически и счетоводни експертизи;
268. Тодор Николов Зафиров – Икономика и управление на строителството; геодезия и картография;
269. Тодорка Павлова Коларова – експерт съдебно-счетоводни експертизи и оценител на недвижими имоти;
270. Тошка Василева Георгиева – съдебно-финансово-икономически експертизи, съдебно-стокови експертизи;
271. Трендафил Александров Василев – дипломиран експерт счетоводител;
272. Фаня Аспарухова Филипова – професор по счетоводство и контрол – съдебно счетоводни и финансови експертизи;
273. Христина Ганчева Василева – икономически експертизи;
274. Христина Димитрова Денева – съдебно-счетоводни и финансови експертизи;
275. Христина Кирилова Тенева – съдебно-счетоводни експертизи;
276. Инж. Христо Димитров Каролев – счетоводство и контрол; транспортна техника и технологии, моторни транспортни средства – допуск ниво „Секретно“ /в срок до 22.04.2022 г./;
277. Христоско Иванов Богданов – икономист–счетоводител;
278. Цветанка Димитрова Върбанова–Златилова – съдебно-стокови експертизи.
279. Цветанка Костадинова Димитрова – съдебно-счетоводен експерт;
280. Цветелин Кирилов Иванов – съдебно-счетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза
281. Цветомир Любомиров Манолов – икономист – счетоводител;
282. Ценка Стойчева Георгиева – съдебно-счетоводни експертизи;
283. Цонка Томова Вягова – съдебно-счетоводна експертиза;
284. Юлия Колева Дашева – съдебно-икономически експертизи;
285. Юлия Петкова Стоянова – съдебно-счетоводни експертизи;
286. Яна Данчева Василева – счетоводство и контрол;
287. Янка Ангелова Великова – икономист-счетоводител;
288. Янка Върбанова Лозанова – икономист–счетоводител;