Вещи лица
Окръжен съд Варна

Индекс на статията

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза.

663. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза.

664. Георги Бориславов Димитров – зооинженер, специалист по животновъдство;
665. Марийка Стоянова Щерева – зооинженер, ветиринарно – медицински експертизи;
666. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза.

667. Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна биология, експертизи за: установяване на родителския произход; идентификация на човека; експертиза по писмени данни; молекулярно- идентична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително ГМО, с молекуляно-генетични методи;
668. Миглена Манолова Господинова – микробиологични и зоологически експертизи;

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза.
6.5. Съдебно-екологична експертиза.

669. Петя Бойчева Атанасова – съдебно-ботаническа и съдебно-екологична експертизи;
670. Таня Димитрова Диманова – съдебно-инженерно-технологична експертиза, инженер химик; оценка на въздействието в/у ОС; инженерна екология; методи и средства за контрол и анализ на замърсяването на ОС; качество на атмосферния въздух, повърхностни води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци;

Необходими документи

Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Варна:

1. Лична карта – копие;
2. Заявление;
3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.